Content Editor

 
header.png

İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çekirdeği üniversitenin 2007-2010 yılları arasındaki kuruluş dönemindeki kapsamlı AR-GE çalışmalarıyla oluşan, 2015’te resmi olarak bir araştırma merkezine evrilen bir birimdir.
Merkez, üniversite dünyası ve yükseköğretimle ilgili kompleks sosyal, tedrisi, iktisadi ve organizasyonel fenomenleri çok disiplinli bir perspektiften anlama ve analiz etme misyonuyla yola çıkmıştır. Bu temel misyondan hareketle, üç temel amaca yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir:
  • Türkiye yükseköğretimi ile ilgili nitelikli bilgi ve veri üretimi: Türkiye’de yükseköğretiminin konuları uzun tarihi arkaplanına rağmen bilimsel çalışmalar bağlamında henüz hak ettiği yoğunlukta incelenmemiştir. Alanın kurumsal ve akademik tarihi ile bugünü bütün boyutlarıyla ele alınıp çalışılmayı beklemektedir. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alana derinlikli, geçerli, delillendirilmiş ve uygulanabilir akademik bilgi üretimi ile katılmayı amaçlar.
  • Akademik ve kurumsal açıdan mükemmeliyet odaklı çalışmalar yapmak: Merkez, üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü programlarındaki eğitim ile araştırma faaliyetlerine ve üniversitenin yönetsel süreçlerine iyileştirici ve mükemmeliyet odaklı katkılar yapmak için araştırma ve uygulama odaklı çalışmalar yürütecektir. Bölüm ve programların akademik tarihleri ile süregiden eğitim ve araştırmalarının yükseköğretim çalışmaları bağlamında temel ve uygulamalı araştırma konusu (basic and applied research) yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca yükseköğretim organizasyonunu merkeze alan kurumsal araştırma ve uygulamalar (institutional research and practice) yapılması planlanmaktadır.
  • Topluma hizmet: Merkez, yapacağı raporlama ve yayınları, projeleri, veri görselleştirme ve veri bankası kurma çalışmalarını, hizmet içi ve meslek içi eğitim ve tekâmül programlarını, akademik çalıştayları kamuya mal olacak şekilde tasarlayarak yükseköğretim kurumlarının topluma hizmet misyonuna katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Merkezin genel araştırma temaları ve odaklandığı özgül çalışma alanları şöyledir:
  • Yükseköğretimin anlamı, amaçları ve değerleri: Üniversite fikri; yükseköğretimin değişen doğası
  • Yükseköğretimde yönetişim ve organizasyon: Yükseköğretimin kurumsal, sistemik ve küresel düzeylerde yönetimi ve organizasyonu; yükseköğretim ve bilim/araştırma politikaları
  • Yükseköğretimin finansmanı: Kar amacı gütmeyen üniversitelerin sürdürülebilir finansmanı; gelir oluşturma; maliyet paylaşım modelleri
  • Karşılaştırmalı yükseköğretim çalışmaları: Yükseköğretimde küresel ve bölgesel eğilimler; yükseköğretim sistemlerinin tarihsel mukayeseli analizi
  • Türkiye’de yükseköğretim: Türkiye yükseköğretiminin tarihi ve güncel meseleleri; üniversiteler ve şehirler; yükseköğretime erişim ve eşitsizlikler
  • ŞEHİR için stratejik önemi haiz alanlar: Büyüme ve genişleme; akademik ve idari mükemmeliyet ve entegrasyon; politika tasarımı; kalite güvencesi


Yönetim Kurulu

 

İletişim


Altunizade Güney Kampüsü
Kuşbakışı Cad. No:2 34662
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
Telefon: 44 44 0 34
Faks: 0216 474 53 53