Content Editor

 
mehmetgenc.jpg

MEHMET GENÇ'E TÜBA AKADEMİ ÖDÜLÜ 

16.12.2015
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında uluslararası düzeyde organize edilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri açıklandı. Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödülün sahibi İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç oldu.
Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride ve her kategoride bir ödülden oluşan ve bütün bilim insanlarına açık olan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri bu yıl ilk kez veriliyor.
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nden sonra TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne de layık görülen Mehmet Genç'e ödülü, 14 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Fotoğraflar için tıklayın.


Mehmet Genç

Ankara Üniversitesi Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye ve İk­ti­sat Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du (1958). 1983’ten iti­ba­ren Mar­ma­ra Üniversitesi Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde İk­ti­sat Ta­ri­hi ve Ta­rih Me­to­do­lo­ji­si okuttu. İstanbul Üniversitesi Sos­yo­lo­ji yük­sek li­sans ve dok­to­ra programlarında Ta­rih ve Sos­yal Bi­lim­ler ko­nu­sun­da ders­ler ver­di (1985-2002). Kendisine İstanbul Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde Ge­nel Sos­yo­lo­ji ve Me­to­doloji da­lın­da Dok­to­ra Şe­ref Dip­lo­ma­sı tev­cih edil­di (1996). İs­tan­bul Şe­hir Üni­ver­si­te­si kadrosuna katıldı (2010). 1973’ten iti­ba­ren Os­man­lı İk­ti­sat Ta­ri­hi ala­nın­da mil­lî ve mil­let­le­ra­ra­sı bir­çok se­mi­ner ve top­lan­tı­da teb­liğ­ler sundu. Çe­şit­li der­gi­ler­de Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca ve Yu­nan­ca­ bir­çok ma­ka­le­si ya­yım­lan­dı. Bunların önem­li bö­lü­mü Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da Dev­let ve Eko­no­mi adıyla ki­taplaştırıl­dı (İstanbul: Ötü­ken, 2000) ve ya­yım­lan­dı­ğı yıl Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Fi­kir ödü­lüne la­yık gö­rül­dü. Erol Öz­var ile beraber Os­man­lı Ma­li­ye­si: Ku­rum­lar ve Büt­çe­ler baş­lık­lı bir ese­r de hazırladı (İstanbul: Os­man­lı Ban­ka­sı Ar­şiv ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 2006).