Mütercim Tercümanlık Programı


Program Profili

İngilizce, günümüzde küreselleşen dünyamızın ortak dili haline gelmiştir. İstanbul Şehir Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Lisans Programının amacı, Türkçeyi ve İngilizceyi çok iyi düzeyde bilen, her iki dilin kültür ve kurumlarına hakim, çeviri için gerekli bilgi birikimi, araştırma becerisi ve teknik yeterliliğe sahip, Çeviribilim alanında hem uygulama hem de kuramsal anlamda donanımlı yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. 

ŞEHİR Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Programı ile öğrenciler yüksek seviyede İngilizce hakimiyetine ek olarak sunulan geniş dil dersi seçenekleri (örneğin, Fransızca, Almanca gibi Batı dillerinin yanı sıra günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan Arapça ve Farsça gibi Doğu dilleri) sayesinde ikinci bir yabancı dil öğrenerek yetkinliklerini arttırabilme fırsatı da bulacaklardır. 

Öğrencilerin İstanbul Şehir Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Programından tıp, hukuk, ekonomi, tarih ve edebiyat gibi farklı alanlarda İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce işitsel, görsel ve basılı metinlerden yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeyde mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu nedenle programda Teknik Çeviri, Ekonomi Metinleri Çevirisi, Tıp Çevirisi, Film ve Televizyon için Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Ardıl Çeviri, Eşzamanlı Çeviri gibi sözlü ve yazılı çeviri derslerinin yanı sıra  psikoloji, edebiyat, ekonomi, tarih gibi üniversitenin farklı bölümlerinden alan dersleri yer alır. Bu şekilde öğrencilerin çeviri becerilerinin yanında çeviri yapacakları alanlarla ilgili bilgi ve terminoloji birikimlerini geliştirmeleri sağlanır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Programında öğrenciler Çeviribilime Giriş, Çeviri Eleştirisi gibi derslerle Çeviribilim alanı ve kuramları konusunda da donanımlı hale gelir, çevirinin toplumlar arasındaki iletişimdeki önemini anlayarak çevirmenlik mesleğinin etik, ilke ve değerleri konusunda bilinçlenir. Çeviri Teknolojileri dersleriyle de günümüzde çeviri ve teknolojinin ayrılmaz bütünlüğünü kavrayıp çeviri teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilme becerisini edinir. Öğrenciler aynı zamanda altıncı yarıyılı takip eden yaz döneminde okul tarafından belirlenen kurumlarda dört haftalık staj eğitimi alırlar. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, bitirme projesi yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler

Program Çıktıları

 


1.     Türkçe ve İngilizce dillerinin yazılı ve sözlü iletişimde profesyonel düzeyde yetkin kullanımına olanak sağlayacak şekilde sözdisimsel, biçimbilimsel, anlambilimsel ve pragmatik özelliklerine dair derinlemesine bilgi edinme
2.     Türkçe ve İngilizce konuşan toplumların kültürel arkaplanlarına ve bu arkaplanların yazılı ve sözlü çeviriye ihtiyaç duyulan iletişim durumlarına yansımalarına aşina olma 
3.     Çeşitli yazılı ve sözlü metin türlerinin ayırt edici özellikleri, terminolojileri, anlatım biçimleri ve bu metinlerin getirdiği zorluklar konusunda hakimiyet kazanma 
4.     Etkili çeviri kuramlarına, bu kuramların akademik bir disiplin olarak Çeviribilim'in tarihsel çizgisindeki gelişimine ve sosyal ve beşeri bilimlerdeki yakın bilgi alanları ile bağantılarına dair bilgi edinme
5.     Belirli metin türleri ve iletişim durumlarından doğan zorluklarla başa çıkmak amacıyla ilgili kavramsal çerçeveler doğrultusunda çeviri stratejileri geliştirebilme 
6.     Tarihte ve modern toplumda yazılı ve sözlü çevirmenlerin rolü üzerine eleştirel düşünme becerisi kazanma
7.     İkinci bir yabancı dilde, yeni bir dil çiftinde sözlü ve yazılı çeviri becerileri geliştirme yönünde kullanılabilecek yetkinlik kazanma
8.     Çeviri sektörü ve Çeviribilim alanında var olan mevcut bilgi dağarcığına katkıda bulunabilme amacıyla hem Çeviribilim araştırması hem de çeviri uygulaması için çeşitli formatlarda gerekli kaynakları tespit edip kullanabilme
9.     Günümüz çeviri sektöründe yazılı ve sözlü çeviri görevlerinin verimli bir şekilde tamamlanabilmesini sağlayacak teknolojik araçlar ​konusunda yeterli bilgiye sahip olma 
10.  Çevirmenlik mesleğine yön veren etik ilkeleri doğrultusunda çokkültürlü bir iş ortamında işin gerektirdiklerinin yerine getirilmesini sağlayacak kültürlerarası iletişim yetkinliği kazanma

İstihdam Olanakları Mütercim Tercümanlık Programından tıp, hukuk, ekonomi, tarih ve edebiyat gibi farklı alanlarda İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce işitsel, görsel ve basılı metinlerden yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeyde mezun olmaları hedeflenmektedir

Eğitim Öğretim Metotları

 

Çeviribilim alanının doğası gereği ders içerikleri kuramsal tartışma ve uygulamaların birlikte yürütüleceği şekilde düzenlenmiştir. Derslerin kuramsal tartışma bölümlerinde, Çeviribilim alanına ait kuramlara, güncel tartışmalara dair genel bilgilerin verilmesinin yanında, öğrencilerin anlamlandırma, eleştirel düşünme, sorgulama, soru geliştirme becerilerini geliştirebilmeleri için grup çalışmaları, sözlü sunum, beyin fırtınası, vaka tartışmaları ya da analizleri gibi yöntemlerle dersler zenginleştirilmektedir.

Derslerin uygulamalı bölümlerinde Çeviribilimin yazılı ve sözlü uygulama alanlarına ait İngilizce ve Türkçe metinlerin çözümlemeleri ve gerekirse terminoloji çalışmalarından  sonra çeviri uygulaması yapılmakta, ortaya çıkan çeviri ürünleri grup çalışmaları gibi yöntemler kullanılarak tartışmaya açılmaktadır.

Aynı zamanda derslerde öğrencilerin alandaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri için Bilgisayar Destekli Çeviri programlarından da faydalanılmaktadır.   Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ 10
TRI 101Introduction to Translation and Translation Studies I1 155540413
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I5450000114
UNI 117Understanding Society and Culture0500030005
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication5450000114
UNI 101Mathematical Reasoning0000000010
UNI 102Critical Thinking0001120201
UNI 137Mathematics for Practice0000000010
MATH 103Calculus I0000000010
MATH 104Calculus II0000000010
PHIL 101Logic I0001120201
PHIL 102Logic II (Modern)0001120201
XXXLanguage Elective I0020005115
TRI 102Introduction to Translation and Translation Studies II1155540413
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II5450000114
UNI 118Understanding Politics and Economy0500030005
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing5450000114
UNI 203Understanding Science and Technology0000000230
UNI 204Understanding Nature and Knowledge0000000300
UNI 205Understanding Science and Environment0000000100
XXXLanguage Elective II0020005115
TRI 201Technical Translation1151510210
TRI 203English Literature5530400004
TRI 205Linguistic5330400003
UNI 221World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE0500030005
XXXLanguage Elective III0020005115
TRI 202Translation Technologies1151510210
TRI 204Media and Advertisement Translation1151510210
TRI 206Introduction to Interpreting1151540413
UNI 222World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE0500030005
XXXLanguage Elective IV0020005115
TRI 301Translation Theories0125430500
TRI 303Consecutive Interpretation1151540413
XXXLanguage Elective V0020005115
UNI 201Formations of Modern Turkey I0500030005
TRI 302Literary Translation1151510210
TRI 304Simultaneous Interpretation I1151540413
XXXLanguage Elective VI0020005115
UNI 202Formations of Modern Turkey II0500030005
TRI 401Translation History0105350500
UNI 100Exploring Istanbul0500030005
XxxLanguage Elective VII.0020005115
TRI 402Translation Criticism0134530500
TRI 404Senior Project1132400510
XXXLanguage Elective VIII0020005115
Seçmeli Dersler 
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
TRI 210Localization1151510210
TRI 310Translation of Political Texts1151510210
TRI 311Community Interpreting1151550413
TRI 312Translation of Economics Texts1151510210
TRI 313Medical Translation1151510210
TRI 314Translation of Legal Texts1151510210
TRI 410Translation of Social Sciences Texts1151510210
TRI 411Proofreading and Editing5150510130
TRI 412Translation of Subtitles and Dubbing for Film and Television1151510210
TRI 413Discourse Analysis5430400003
TRI 414Turkish-English Literary Translation1151510210
TRI 415Introduction to Cultural Studies0204010003
TRI 416Internship0220450335
TRI 420Consecutive Interpreting II1151540413
TRI 421Simultaneous Interpreting  II1151540413
TRI 422Media Interpreting1151540413
TRI 423Simultaneous Interpreting Practice in Conference Situations1151540413​


​​​​​​