Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı

​​​​​

Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yetkin ve dinamik akademik kadrosu, özgün ve esnek müfredatı, güncel ve etkin öğretim yöntemleri, interaktif danışmanlık sistemi ve en önemlisi üst düzeyde kaliteli öğrencileriyle Türkiye'de benzerleri içinde seçkin bir yerde durmaktadır.


Bölümümüzün ulusal ve uluslararası öğretim kurumlarında eğitim-öğretim tecrübesi kazanmış olan öğretim üyeleri, kitap çalışmalarının yanı sıra kendi alanlarında önde gelen akademik dergilerde yazılar yayımlamakta, ayrıca yoğun bir şekilde uluslararası akademik etkinliklere katılarak, devam etmekte olan çalışmalarını geniş akademik toplumla paylaşmakta ve alandaki güncel tartışma ve eğilimleri de takip etmektedirler.  

Modern, dinamik ve esnek müfredatımız, öğrencilere öncelikle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında kuvvetli bir kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgi temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünme ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda, onları farklı çalışma alanlarında (disiplinler arası) bilgi sahibi olarak, ulusal ve uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları çok yönlü sebep ve sonuçlarıyla ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip tartışacak ve en önemlisi sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecekleri şekilde yetiştiriyoruz. Bölüm müfredatının esnekliği sayesinde öğrencilerimiz aynı zamanda bir başka bölümü de bitirerek “Çift Anadal" yapıyor ya da bir ikinci ihtisas alanında “Yan Dal" derecesi elde edebiliyorlar.  

Disiplinler arası yaklaşımımız programımızın en temel özelliği. Derslerde sosyal ve beşerî bilimlerin diğer alanlarında yapılan kavramsal ve teorik katkılardan da faydalanılarak disiplinler arası yaklaşımlar benimsenmekte ve olayları bütüncül bir şekilde anlama ve incelemeye dönük öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu açıdan, üniversitemizde çok önem verilen tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk ve edebiyat gibi diğer sosyal ve beşerî bilim programları da bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetlerine ve akademik potansiyeline ciddi katkı sağlamaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için ders programlarının düzenli ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanıp yürütülmesine ve öğrenciye etkin danışmanlık hizmeti verilmesine önem verilmektedir.  

Kuruluşundan beri hemen hemen tüm burs kategorilerinde bölümümüz kendi alanında ilk on arasına girebilmektedir. Öğrencilerimizin yurt dışındaki üniversitelerden aldıkları yüksek lisans ve doktora kabulleri de bölümümüzün uluslararası alandaki saygınlığının göstergesi niteliğindedir. Ülke içinden gelen yüksek nitelikli öğrencilerimizin yanı sıra, yüksek uluslararası başarı kriterlerini karşılayan uluslararası öğrencilerimiz, bölümümüzün akademik ve uluslararası niteliğini güçlendirme noktasında önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Mezun öğrencilerimiz, Dışişleri Bakanlığı dahil birçok kamu kurumundan özel sektöre, ulusal işletmelerden uluslararası şirketlere, akademiden medya ve sivil toplum kuruluşlarına değişen geniş bir yelpazede istihdam edilmektedirler.

 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma; 

PÇ 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilme; 

PÇ 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanıyla kesişen sosyal bilimlerin diğer alt dallarının (Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi) temel bilgilerine sahip olma ve tüm bu bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme; 

PÇ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki meseleleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma; 

PÇ 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgi ve yöntemleri kullanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzlemdeki sorunları tarihsel süreklilik içinde tespit edebilme ve tanımlayabilme;               

PÇ 6. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel olayların dinamiklerini, sebep ve sonuçlarını; siyasi aktör ve kurumların oluşum ve dönüşümlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, tartışma ve muhtemel çözüm önerileri geliştirebilme; 

PÇ 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel akademik literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma; 

PÇ 8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının yanı sıra beşeri bilimleri ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; bağımsız araştırma yapma ve takım halinde çalışabilme;                

PÇ 9. Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama,  çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma;     

PÇ 10. Edinilen bilgi, beceri ve yöntemleri sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde topluma faydalı bir şekilde kullanabilme, geliştirme ve paylaşma; 

PÇ 11. Farklı düşünce birikimlerine açık ve pozitif etkileşim içinde özgün fikirler geliştirme becerisine sahip olma;  

PÇ 12. Özelde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, genelde ise beşeri bilimler alanında gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

İstihdam OlanaklarıBu bölümden mezun olan öğrenciler; Dışişleri Bakanlığı dahil birçok kamu kurumundan özel sektöre, ulusal işletmelerden uluslararası şirketlere, akademiden medya ve sivil toplum kuruluşlarına değişen geniş bir yelpazede istihdam edilmektedirler. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı kapsamında derslerin içeriğine bağlı olarak sınıf içi tartışma, sınıf içi ve sınıf dışı yazma, saha çalışması yapma, kitap eleştirileri kaleme alma, ortak projeler üretme, ders içi sunum yapma, bilgi teknolojileri kullanılan derslerde grup içi yazışma yoluyla tartışma yürütme gibi farklı öğretim metodları kullanılmaktadır. Her bir metodun temel hedefi eleştirel düşünme becerisini geliştirmek ve saha bilgisi ile teorik bilgiyi harmanlamaktır. ​Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Üniversite ortak dersleriPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
UNI 100 Exploring Istanbul015203020430
(UNI XXX) Core Courses Cluster II125225252342
UNI 111 Critical Writing and Reading in Turkish I024423355554
UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication024423355554
UNI 117 Understanding Society and Culture245435353453
UNI 121 World Civilizations and Global Encounters:225455353242
Until 1300 CE
(UNI  XXX) Core Courses Cluster III125223253343
(UNI XXX) Core Courses Cluster III125223253343
UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish I024423355452
UNI 118 Understanding Politics and Economy555555553342
UNI 122 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE225455353342
UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing024423355554

Bölüm zorunlu derslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
POLS 201 Political Science554544545554
POLS 203 Classics of Political Thought: The Ancients444544444544
POLS 205 Emergence of Modern International Order334554444544
POLS 207 Fundamentals of Law433433433533
POLS 219 Macro Economics434433434534
POLS 220 Micro Economics434433434534
POLS 202 International Relations554544545554
POLS 204 Classics of Political Thought: The Moderns444534434543
POLS 208 Constitutional Politics433433334533
POLS 214 Contemporary International Politics444555545543
UNI 201 Formation of Modern Turkey I333435444543
POLS 301 International Law and Organizations545555454543
POLS 303 Research Methods243423355545
POLS 308 Comparative Political Systems544544444553
POLS 302 Contemporary Political Ideologies555455444553
UNI 202 Formation of Modern Turkey II333435444543
POLS 402 Turkish Foreign Policy545544554553
POLS 403 International Political Economy545455445553
Bölüm seçmeli derslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
POLS 305 Political Sociology445554444553
POLS 328 Theories of International Relations553544444554
POLS 315 Diplomatic Correspondence343433444544
POLS 316 European Union545454554543
POLS 317 Comparative Foreign Policy554544444554
POLS 318 Administrative Structure of Turkey334444444553
POLS 319 Classical Islamic Political Thought445555444553
POLS 328 Theories of International Relations554454455543
POLS 401 Current Issues in Turkish Politics455554455553
POLS 404 Conflict Analysis and Resolution545545554553
POLS 412 Nationality and Ethnicity545554444543
POLS 442 Politics in Eurasia555555444533