Sosyoloji Programı


Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, disiplinlerarasılığı bir öğrenme ve düşünme tarzı olarak benimsemiş; evrensel ahlâk normlarını ve bilimsel etik kavrayışını özümsemiş; özgün ve eleştirel bir bakışa sahip, öznel duruşu olmakla beraber farklı inanç, felsefe ve görüşlere açık, dinlemesini bilen; Türkiye, bölge ve dünya sorunları hakkında geniş bir perspektiften bakarak fikir üretebilen bir öğrenci profili oluşturmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda sağlam bir teori ve yöntem eğitiminin yanı sıra sosyolojinin başlıca alt alanlarında (gündelik hayat, şehir yaşamı, vatandaşlık, siyaset, sosyal hareketler ve kimlikler, din, iktisadi ve tarihsel süreçler, modernleşme) nitelikli öğretim imkanları sunuyor. Böylece çevremizdeki gelişmeleri anlarken “görünenin ötesine" geçmeyi ve olayları farklı boyutlarıyla anlamayı sağlayan bir bakış açısı kazandırmayı vadediyor. Böylece öğrenciler hem toplum hakkında analitik ve derinlemesine düşünme becerisi kazanıyor, hem de derslerde öğrendiklerini pratiğe aktarabilecekleri aktiviteler, ERASMUS ve diğer uluslararası işbirlikleri ve staj imkanlarıyla mezuniyet sonrası için birçok farklı mesleğe hazırlanıyor. 

 

Mezuniyet sonrası iş imkanları şunlardır: Kamu kurumlarında, özellikle belediyelerde (Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Ulaşım, İmar ve Şehircilik, KİPTAŞ, İGDAŞ, KÜLTÜR A.Ş., SPOR A.Ş. vb.) ve Bakanlıklarda (Aile ve Sosyal Politikalar Bk., Şehircilik ve Çevre Bk., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk., Kalkınma Bk., Kültür ve Turizm Bk., Tarım Bk., Milli Eğitim Bk., Gençlik ve Spor Bk., İç İşleri Bk., Dış İşleri Bk., Avrupa Birliği Bk., Adalet Bk.) uzman sosyolog olarak çalışma imkanları mevcut. Özel sektörde ise ulusal ve uluslararası şirketlerin İnsan Kaynakları, İthalat-İhracat, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Ürün Geliştirme vb. departmanları ile Reklam ve Organizasyon şirketlerinde iş imkanları vardır. Ayrıca kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet kurumları ve STK'lar (vakıf ve dernekler), medya (TV'ler, gazete ve dergiler, ayrıca sosyal medya) ve yayınevlerinde (editörlük); son olarak sosyal araştırmalar alanında (kamuoyu araştırma şirketleri) istihdam imkanları son yıllarda giderek artmaktadır. 

 

Kazanılan Derece

Bu program​dan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1. Farklı toplumları ilgilendiren yerel ve küresel konular hakkında disiplinlerarası bilgi üretebilme

PÇ 2. Nitel ve nicel yöntemlerin temel özelliklerini öğrenme, verileri analiz edip açıklayabilme

PÇ 3. Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini öğrenme

PÇ 4. Klasik ve çağdaş sosyologların eserleri ve teorilerine aşinalık kazanma

PÇ 5. Sosyal bilimlerin temel yaklaşımlarına dair bilgi sahibi olup toplumsal olguları kendi bağlamları anlamayı sağlayan sosyolojik muhayyileye sahip olma

PÇ 6. Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve tartışmalar hakkında bilgi edinme

PÇ 7. Evrensel ve bilimsel etik ilkelerini özümseme

PÇ 8. Bir sosyolog olarak yerel ve küresel düzeyde sosyal olayların analiz ve yorumlarını değerlendirebilme

PÇ 9. Okuma ve yazma düzeyinde İngilizce ve diğer dillere aşinalık kesbetme

PÇ 10. Yerel ve küresel sorunlara dair bir bilinç ve sosyal sorumluluk duygusu geliştirme

PÇ 11. Hedef kitleye ulaşımı sağlayacak uygun iletişim becerileri ve kavram ve fikirleri edinme

PÇ 12. Tabii bilimler, matematik ve teknolojinin temel özelliklerini ve bunların gündelik hayattaki yerini kavrama, ayrıca bu bilimlerle insani bilimler arasında bağlantılar kurabilme

PÇ 13. Sanal ortamda sosyolojik bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve yayma konusunda bilgi sahibi olma.

İstihdam Olanakları Mezuniyet sonrası iş imkanları şunlardır: Kamu kurumlarında, özellikle belediyelerde (Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Ulaşım, İmar ve Şehircilik, KİPTAŞ, İGDAŞ, KÜLTÜR A.Ş., SPOR A.Ş. vb.) ve Bakanlıklarda (Aile ve Sosyal Politikalar Bk., Şehircilik ve Çevre Bk., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk., Kalkınma Bk., Kültür ve Turizm Bk., Tarım Bk., Milli Eğitim Bk., Gençlik ve Spor Bk., İç İşleri Bk., Dış İşleri Bk., Avrupa Birliği Bk., Adalet Bk.) uzman sosyolog olarak çalışma imkanları mevcut. Özel sektörde ise ulusal ve uluslararası şirketlerin İnsan Kaynakları, İthalat-İhracat, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Ürün Geliştirme vb. departmanları ile Reklam ve Organizasyon şirketlerinde iş imkanları vardır. Ayrıca kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet kurumları ve STK'lar (vakıf ve dernekler), medya (TV'ler, gazete ve dergiler, ayrıca sosyal medya) ve yayınevlerinde (editörlük); son olarak sosyal araştırmalar alanında (kamuoyu araştırma şirketleri) istihdam imkanları son yıllarda giderek artmaktadır. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Sosyoloji Programı çerçevesinde bölüm öğrencilerinin başta teori ve yöntem bilgileri olmak üzere sosyolojinin çeşitli alt dalları hakkında genel bilgileri edinmelerinin yanı sıra eleştirel düşünme, soru sorma, tartışma, araştırmalar yaparak ortak paylaşım yapma vb. becerilerini kazanıp geliştirmeleri amacıyla derslerde ders anlatımı (lecture), seminer, sunum, ortak tartışma, grup çalışmaları, eleştirel değerlendirme (response paper), kütüphanede bulunan ve çevrimiçi kaynakların etkin kullanımı, kitap değerlendirmesi, araştırma ödevleri, mukayeseli değerlendirmeler, vaka tartışmaları, konuk konuşmacıların sunumları ve beyin fırtınası gibi yöntemler kullanılmaktadır.  ​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5 PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
UNI 100Exploring Istanbul2200135413514
xxxCore Cluster III4200345445524
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication2100235354525
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I1000115340424
UNI 117Understanding Society and Culture4253444444444
UNI 221World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE4200444344424
xxxCore Cluster II3200345445554
xxxCore Cluster III4200345445524
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II1000115340424
UNI 118Understanding Politics and Economy4253444444444
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing2100235354525
UNI 222World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE4200444344424
SOC 201Sociological Imagination4253444444444
SOC 203Statistics2512354513534
SOC 225Research Methods2510124110202
SOC 230Sociology of Work and Organizations4343235345434
SOC 241Social Anthropology5135331312124
SOC 242Urban Sociology4144341412121
UNI 201Formations of Modern Turkey I3001423203232
SOC 307Political Sociology5334345445333
SOC 371Development of Sociology in Turkey3455533323333
UNI 202Formations of Modern Turkey II2001423203232
SOC 312Social Psychology3134454432524
SOC 331Social Theory I: Classics3155544211214
SOC 332Social Theory II: Contemporary Sociology3155544211214
SOC 334Social Change and Modernization5355545545534
SOC 413Sociology of Religion2134424444343
SOC 417Economic Sociology4122343435444
SOC 458Historical Sociology22344244443 44
Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
SOC 207Introduction to Media and Communication Studies5135331312124
SOC 210Ethnography in/of Media4535331312124
SOC 221Social Stratification4122343435434
SOC 233Sociology of the Family4235331312124
SOC 244International Migration in a Globalized World4122343435444
SOC 254Power and Inequality4122343435424
SOC 256Population and Society3101341304224
SOC 260Social Movements4334345445333
SOC 261Welfare and Social Policy4112331324204
SOC 303Ottoman-Turkish Modernization2014424344324
SOC 305Nations and Nationalism4234345445333
SOC 315Social Networks4534345445335
SOC 321Sociology of Agriculture and Food4144341412121
SOC 323Public Space and The Contemporary City4135545545512
SOC 326Citizenship Multiculturalism and Globalization4123343435434
SOC 337Introduction to New Media4135331312124
SOC 344Urban Studies: Contemporary Approaches4244341412121
SOC 356Data Analysis2512354513534
SOC 361Environmental Sociology4122343435544
SOC 368Sociology of Law2135545545512
SOC 392Sociology of Contemporary Muslim Experiences3014343514432
SOC 406Philosophy of Science2200345445554
SOC 411Selected Topics in Anthropology4135331312124
SOC 412Advanced Social Psychology3134454432524
SOC 414Political Anthropology4135331312124
SOC 415Sociology of Everyday Life5354555545554
SOC 418Globalization4122343435444
SOC 425Gender and Society5155441454524
SOC 427Identity, Culture and Ethnicity in Turkey4234345445333
SOC 439Globalization and the Muslim World4124343424433
SOC 441Europe and Islam4124343424433
SOC 446Anthropology of Information Technology4435331312124
SOC 451Urban Ethnography4544341412124
SOC 455Comparative Sociology of Religions3534424444343
SOC 461Society, Power, and Justice in the Middle East4123545444233
SOC 468Introduction to Urban Research Methods4544341412124
SOC 479Sociology of Labor and Employment4122343435424
SOC 480Anthropology of Health and Illness4335331312124
SOC 487Comparative Study of Revolutions3534424444342
SOC 490Current Issues in Sociology4253444444444
SOC 491Special Topics in Urban Studies4135545545512
SOC 492Selected Topics in Sociological Theory3155544211214
SOC 493Advanced Topics in Methodology2511124110232
SOC 494Recent Developments in Social Research2510124110222
SOC 496Independent Research in Sociology2511124110225
SOC 499Senior Thesis2510124110223​


​​​​​​​​​​​​​​​​​