Türk Dili ve Edebiyatı Programı


Program Profili İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, hem ders içerikleri ve hem eğitim yaklaşımı bakımından Türkiye'nin en yenilikçi Türk Dili ve Edebiyatı programlarından biri. Burada ezbercilikten bütünüyle uzakta, edebiyat sevgisini ve heyecanını canlı tutmayı önemseyen, öğrenci odaklı bir tavır geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencinin bizzat katılımcı olduğu, bol okuyup çok tartıştığı, hocalarla öğrenciler arasında bariyerlerin kalktığı bu yaklaşımda Fuzulî'den Orhan Veli'ye, Ahmet Mithat Efendi'den Orhan Pamuk'a, Mevlana'dan Ece Ayhan'a, Namık Kemal'den Oğuz Atay'a, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan İhsan Oktay Anar'a, Nazım Hikmet'ten Sezai Karakoç'a Türk Edebiyatının geniş bir yelpazede okunması, anlaşılması, tartışılması ve çözümlenmesi amaçlanıyor. 

Öte yandan bölümümüz için dünya üzerindeki diğer edebiyatların tecrübesi çok önemli. Edebiyatın tek bir dilin sınırlarını aştığının bilincindeyiz ve Türk edebiyatında derinleşmek için farklı coğrafyaların bilgisini de arıyoruz. ŞEHİR'de öğrencilerimiz hem Batı'nın hem Doğu'nun edebiyat metinlerini okuyor, İngilizce dışında bir yabancı dil daha öğrenmek için teşvik ediliyor, çeşitli burslarla belli bir süre yurt dışında kalma imkânı buluyor ve bu dilllerin ve edebiyatların bilgisiyle de donanıyorlar. 

ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, eleştirel düşünce ve teori olmazsa olmazlardan. Öte yandan diğer sosyal ve beşeri bilimlere sonuna kadar açık bir müfredatımız var. Geleceğin edebiyatçıları ŞEHİR'den tarih, sosyoloji, felsefe, siyaset ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden beslenerek mezun oluyorlar. 

Geleceğin akademisyenlerinin ve araştırmacılarının mezunlarımız içinden çıkması en büyük arzumuz. Öte yandan öğrencilerimiz alacakları eğitim bilimleri formasyonuyla öğretmenlik de yapabiliyorlar. ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çok önemsediğimiz bir başka nokta ise onları özellikle kültür piyasasında kolaylıkla iş bulacak donanımda bireyler olarak yetiştirmek. Yayınevlerinde, özel ya da kamunun kültür kurumlarında; ilgilerine göre reklamcılık ve gazetecilik gibi geleneksel veya dijital medya ve içerik üretimi gibi yepyeni alanlarda çalışmaya hazır olmaları için onları sonuna kadar destekliyoruz.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler
 

1.Edebî metinlerin nasıl okunacağını, yorumlanacağını bilir ve metinleri edebî, tarihî, sosyal bağlamı içinde anlar.

2.Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, vb. diğer insan bilimleriyle etkilenme ve etkileme ilişkisini irdeleyerek edebiyatın genel bilimler içindeki yerini tayin edebilir.          

3.Klasik Türk edebiyatının nazım biçimlerini, türlerini, edebî kullanımlarını, söz sanatlarını ve önemli figürlerini tarihsel gelişimi içinde bilir.

4.Modern Türk edebiyatının tarihsel gelişimini, akımlarını, belli başlı figürlerini, diğer modern edebiyatlar içerisindeki konumunu inceleyebilir.

5.Edebiyat teorisi ve eleştirisinin temel meselelerini ve kavramlarını, Klasik Yunan, Çin ve Sanskrit tecrübelerinden günümüze kadar gelen tarihsel serüvenini, edebiyat metinleri üzerinde uygulanma koşullarını kavrar ve çözümleyebilir.

6.Türkçenin modern ve tarihsel biçimlerini modern dilbilimin teorisi ve uygulamaları çerçevesinde karşılaştırmalı bir biçimde araştırabilir.

7.Folklor biliminin kavramsal çerçevesini kullanarak Türkiye'deki halk kültürünü ve edebiyatını değerlendirebilir.

8.Türkçe ve İngilizcede eleştirel düşünmenin temel ilkeleri ışığında metinler üretebilir ve başka metinleri çözümleyebilir.

9.Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını bilir ve  Arap, Fars, Çağatay, vb. İslamî edebiyatlarla mukayese edebilir.

10.Türk edebiyatını dünya edebiyatları içinde konumlandırır ve bu alanda üretilmiş akademik çalışmaları yabancı dilde takip eder.

11.Klasik Türk edebiyatını modern Türk edebiyatıyla ilişkilendirerek edebiyatın alt alanlarının bir bütünlük teşkil ettiğini kavrar.

12.Doğa bilimlerinin, matematiğin ve teknolojik zihniyetin temel özelliklerini, gündelik hayattaki yerini ve insani bilimlerle ilişkisini değerlendirebilir.

13.Dijital ortamda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgiye ulaşır, bilgi üretir ve bilgiyi paylaşır.

İstihdam Olanakları Öğrencilerimiz alacakları eğitim bilimleri formasyonuyla öğretmenlik de yapabiliyorlar. ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çok önemsediğimiz bir başka nokta ise onları özellikle kültür piyasasında kolaylıkla iş bulacak donanımda bireyler olarak yetiştirmek. Yayınevlerinde, özel ya da kamunun kültür kurumlarında; ilgilerine göre reklamcılık ve gazetecilik gibi geleneksel veya dijital medya ve içerik üretimi gibi yepyeni alanlarda çalışmaya hazır olmaları için onları sonuna kadar destekliyoruz.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı çerçevesinde öğrencilerin modern ve klasik Türk Edebiyatını karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir perspektifle okuyup tartışmaları ve dünyanın diğer edebiyatları ile ilişkilendirerek sosyal-beşeri bilimlerle etkileşim hâlinde ele almaları amaçlandığından teori ve pratiğe eşit derecede önem verilmektedir. Bu nedenle derslerde bir yandan İngilizce ve Türkçe teorik metinler diğer yandan doğrudan klasik ve modern Türk edebiyatı metinleri okutulup öğrencilerin aktif olarak katıldığı tartışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere sunum ve ödevler hazırlatılarak eleştirel düşünme, soru sorup tartışma, grup çalışmaları, birincil kaynak ve kütüphanelerden yararlanma, metin şerhi ve çözümlenmesi metotlarından yararlanılmaktadır. Programda ayrıca bitirme projesi ve Türk Dili ve Edebiyatı stajı seçmeli olarak yer almaktadır. Öğrenci kulübü çaşılmaları da desteklenerek alanında söz sahibi araştırmacı ve edebiyatçıların davet edildiği seminer/paneller ile kütüphane/müze gezileri düzenlenmekte bu şekilde öğrencilerin bakış açısını genişleten çalışmalar yürütülmektedir.

​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:


No.Ders KoduPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY 10PY 11PY 12PY 13
1LING 20141 00140100104
2LING 2024100140200104
3LING 2031200051201224
4LING 2041300051231204
5LIT 2015301200515203
6LIT 2025301200515203
7LIT 2035130000555503
8LIT 2045130000555503
9LIT 2055333333333335
10LIT 3015315200503504
11LIT 3025305200503204
12LIT 3035253200453402
13LIT 3045253200453402
14LIT 3055300500523014
15LIT 3065300500503014
16LIT 4015320005512003
17LIT 4045333333333335
18LIT 4065502300535023
19LIT 4115315200502403
20LIT 4125315200502403
21LIT 4135124300503303
22LIT 4145403300502103
21LIT 4155124300503303
22LIT 4165324400514304
23LIT 4315151121354504
24LIT 4335151111254505
25LING 4314020041312204
İlişkili Ders Sayısı25241617219825162323625
İlişki Ağırlığı1246245535231161095978711294
Ders KoduPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
UNI 1001200000100004
UNI 1114412210301004
UNI 112441 2210301004
UNI 117020000100300
UNI 1180400000000010
UNI 1235400100500000
UNI 1245400100500000
UNI 221040
0000000040
UNI 2220400000000040
UNI 2010200000100000
UNI 2020200000100000