İslami İlimler

Program Profili​ Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgileri edinmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakültemiz kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ1 - İslamî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

PÇ2 - İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumları yapabilme becerisi kazanır.

PÇ3 - Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.

PÇ4 - İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilir.

PÇ5 - Kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve İngilizce diline sahip olur.

PÇ6 - Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

PÇ7 - Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.

PÇ8 - Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.

PÇ9 - Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

PÇ10 - Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.

PÇ11 - Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.

PÇ12 - Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.

İstihdam Olanakları Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi olarak görev alabildikleri gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak da görev alabilmektedirler. Akademik çalışma yapmak suretiyle üniversitelerde ve çeşitli araştırma kuruluşlarında öğretim görevlisi veya araştırmacı sıfatıyla çalışabilirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

İslami İlimler Fakültesi Programı çerçevesinde öğrencilerin ilgili alanlar hakkındaki genel bilgileri öğrenip kavramaları ve uygulamalı alanlarda bunları pratiğe geçirmeleri için;

 

 • temel sorular etrafında tartışma,
 • araştırma yaparak ortak paylaşım yapma,
 • grup çalışmalarında bulunma,
 • vaka tartışmaları,
 • dinleme ve anlamlandırma,
 • beyin fırtınası

  gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin becerilerini pekiştirmek amacı ile;
 • vaka analizleri,
 • saha gezileri,
 • seminer sunumu,
 • inceleme ödevleri,
 • konuk konuşmacıların sunumları

  gibi tecrübe kazandırıcı ve ufuk genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
D.KODUDERSİN ADIPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
ISS 101 Tecvid ve Tashihu'l-Huruf433432100314
ISS 103Arap Dili I 243553322443
ISS 105Osmanlı Türkçesi345552321234
UNI 111 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I                             005354235353
UNI 123Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim I                              004355335353
UNI 117Toplum ve Kültürü Anlamak124234545345
ISS 102Kur'an-ı Kerim Tilaveti243532110424
ISS 104Arap Dili II242553322343
ISS 108Hitabet ve Mesleki Uygulama354432511545
UNI XXXCore Course Cluster II002134305343
UNI 112Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma  II             015554325353
UNI 124Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim II                       023555235353
UNI 118Siyaset ve Ekonomi'yi Anlamak002234325241
ISS 201Kur'an-ı Kerim'i Ezber Uygulamaları244521100414
ISS 203el-Medhal ila Ulumi'l-Kur'an ve't-Tefsir554332312434
ISS 205Mustalahu'l-Hadis ve Tarihuhu555332212433
ISS 207el-Akidetü'l-İslâmiyye554332212434
ISS 209Siretu'n-Nebi555332312434
ISS 211İslam Tarihi: 7-13. Yüzyıl455334332434
UNI 201Modern Türkiye' nin Oluşumu I115231323242
ISS 204Fıkhu'l-İbadat554232312334
ISS 206el-Medhal ila Diraseti İlmi'l-Fıkh554232414334
ISS 208İslam Düşüncesi Tarihi: Erken Dönem445335332333
ISS 210İslam Mezhepleri Tarihi554234423344
ISS 212İslam Tarihi: 13-20. Yüzyıl455334424344
ISS 216Felsefe Tarihi123135443242
UNI 202Modern Türkiye'nin Oluşumu II125232323142
ISS 303Kur'ân-ı Kerim'in Temel Konuları554333312444
ISS 305Fıkhu Ahvali'ş-Şahsiyye553232413534
ISS 307Hadis: el-Kütübü't-Tisa553232312433
ISS 309Klasik Kelamın Temel Problemleri553234313432
ISS 311İslam Düşüncesi Tarihi: İbn Sina'dan Razi'ye454335323432
ISS 313Din Sosyolojisi342235544445
UNI 221Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300'den Önce014322253243
ISS 304Kur'ân-ı Kerim'in Temel Kavramları554333313433
ISS 306Usulu'l-Fıkh: Delil554232313332
ISS 308Fıkhu'l-Muamelat554232414433
ISS 310Hadis: Eşheru'l-Müellefat Kable'l-Karni'l-Hamis544232212332
ISS 312İslam Düşüncesi Tarihi: Razi'den Moderniteye455335434343
ISS 314Türk İslam Sanatları Tarihi455525322243
ISS 316İslam Medeniyeti Tarihinin Temel Başlıkları455534322344
UNI 222Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300'den Sonra015432354143
ISS 403Usulu'l-Fıkh: Hüküm ve Delalet554232313332
ISS 405Güncel Kelam Problemleri544234325342
ISS 407İslam Ahlak ve Siyaset Düşüncesi444225424545
ISS 411Dinler Tarihi: Büyük Dini Gelenekler435335352344
ISS 413Çağdaş İslam Dünyası ve Toplumları445323425444
ISS 415Din Psikolojisi222225535555
ISS 419Din Eğitimi 233325535555
ISS 404Fıkhu'l-Ukubat ve's-Siyer554232314443
ISS 408Türk İslam Edebiyatı435544312353
ISS 410 Tasavvuf Tarihi445423313545
ISS 412Dinler Tarihi: Hristiyanlık ve Çağdaş Dini Hareketler433335354243
ISS 414Çağdaş İslam Düşüncesi435324325344
ISS 416Din Felsefesi32223
5554444
ISS 418Bitirme Ödevi454
343323354​


​​​​​​​​