Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı


Program Profili

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Misyonu:

•              Şehirlerin imarına, insanlığın refahına katkıda bulunacak özgün mühendislik bilgilerini üretmek,

•              Bu bilgileri endüstriye aktarmak,

•              Bu bilgi üretme ve aktarmak işlemlerini yapabilecek genç bilim insanlarını ve mühendisleri yetiştirmektir. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, yüksek ideal ve değerlere sahip olarak kurulmuş bir fakültedir. Amacımız, dünyadaki en iyi mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri arasına girmektir. Bu amaçla, alanlarında uzman akademisyenlerimizle araştırma projeleri yürütüyor ve en yeni bilgileri öğrencilerimize aktarmaktayız. 

Lisans mezunlarımız edindikleri bilgi ve becerilerle dünyanın her yerinde iş bulup çalışmakta, yüksek lisans mezunlarımız ise ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerindeki doktora programlarına kabul edilmektedir. 

Bilginin günümüzde daha hızlı transfer edilmesinde ve her yerde her an ulaşılabilir olmasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin rolü çok büyüktür. Hatta bu sistemlerin geliştirilmesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği merkez konumdadır. Daha küçük ve daha az güç tüketen elektronik cihazlarına olan ihtiyaç ve üstelik daha hızlı veri transferlerinin kablosuz olarak gerçekleştirilmesi isteği Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni daha da kritik bir alan kılmaktadır. Bu noktada geleceğin mühendislerinin hızlı değişen bu atmosferde tam donanımlı hale getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.  

İstanbul Şehir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde bu ihtiyaca binaen eğitim ve öğretim dünya standartları çerçevesinde sunulmaktadır. Bünyesindeki yüksek kaliteli akademisyenlerle ve geliştirdiği kaliteli programla ŞEHİR Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, günümüzün ve geleceğin aranan ve popüler olacak alanlarına odaklanmaktadır. Vizyonumuz, öğrencilerini hem teorik hem de pratik alanda geleceğin mesleki alanları olarak görülen entegre çip tasarımı, kablosuz haberleşme sistemleri, gömülü sistemler ve nano-teknoloji alanlarında tam teşekküllü hale getirmektir. ŞEHİR'in modern tasarlanmış derslikleri eğitim ve öğretim için en ideal ortamı oluştururken, geniş bir alan üzerine kurulmuş olan tam teşekküllü laboratuvarları öğrencilere araştırma ve sınırsız çalışma imkanı sunmaktadır. Bunların yanında ŞEHİR öğrencileri sosyal alanlarda da çeşitli eğitimlerden geçirilerek toplumda çığır açacak şekilde yetiştirilmektedirler.   

Eğitim dilinin %100 İngilizce olması ile bölümümüz birçok ülkeden öğrenci çekmektedir. Modern tasarlanmış müfredatımız, uluslararası atmosferimiz ve laboratuvar imkanlarımız, ŞEHİR Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü ülkemizdeki mühendislik bölümlerinin en iyileri arasına sokmaktadır. 

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik ve Elektronik Mühendisi lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 

PÇ4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Müfredat ve Eğitim Çıktıları İlişkileri: 

Matematik, Doğa Bilimleri ve Temel Mühendislik Ortak Dersleri
DerslerPÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ENGR 100   x  x   
ENGR 101x  x      
ENGR 102x  x      
ENGR 105  x  xxxx 
ENGR 251xx        
LIFE 101x         
LIFE 102x         
MATH 103x         
MATH 104x         
MATH 205x         
MATH 206x         
PHYS 103x         
PHYS 104x         
PHYS 103 L    x     
PHYS 104 L    x     

 

 

Zorunlu Bölüm Dersleri
DerslerPÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
EE 201           
EECS 201x
EECS 202xxx
EECS 216
EECS 241x
EECS 218xx         
EE 311x
EE 312
EE 324
EE 302xxx
EE 321xx
EE 332xxx
IE 451xxxx
ENGR 497xxxxxxxx
ENGR 498xxxxxxxxx

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey

1-Matematikve fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

 

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE

PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
 

Kuram

sal

Uygula

malı

Kavram

sal/

Bilişsel

Uygula

malı

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği

Öğren

me Yetkin

liği

İletişim

ve

Sosyal Yetkin

lik

Alana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4       X
PÇ-5XXXX    
PÇ-6XXX
PÇ-7      X 
PÇ-8XXXX
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XXX


İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın aşağıdaki kariyer hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir:

•              Akademide, endüstride, kamuda profesyonel faaliyette bulunurlar.

•              Güçlü iletişim, liderlik ve girişimcilik vasıflarıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında inovatif ürün ve servislerin dizayn edilmesini, araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlarlar. 

•              Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yaşam boyu öğrenmeye devam ederler.

Eğitim Öğretim Metotları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, laboratuvar/deney yapma, proje/ödev yapma, sunum hazırlama, seminer, grup çalışması, saha ziyareti