Şehir Araştırmaları Merkezi
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​MERKEZİN AMAÇLARI

 • Toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı, pratik ve süreçleri tarihsel ve mekânsal özellikleri itibariyle yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir hayatının keşfedilmemiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yapmak,
 • Şehir araştırmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek. 

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI 

 • Kamu ve özel kurum ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak,
 • Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak,
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, bu amaçla yapılan yayınları desteklemek,
 • Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek,
 • Şehir ve yerel yönetimlerle ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek,
 • Şehir araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek,
 • Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar kabul etmek,
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve işbirliğinde bulunmak,
 • Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
KADRO
​​​Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur (Müdür)
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir ve Şehir Araştırmaları Merkezi müdürüdür. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (1999); yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında "The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)" başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasını "The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries" başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003 yılından beri yürütmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosunda bulunmaktadır. Halen TÜBİTAK destekli, "Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)" başlıklı proje üzerinde çalışmaktadır.
​​​Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda sürdürürken İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentince desteklenen "İstanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya bölümünde ortak küratör olarak yer aldı. Kent tarihi, planlama, kamusal mekan, mekansal ilişkiler, sosyal ve iktisadi coğrafya ve mekansal dönüşüm alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.


İLETİŞİM