Core Courses (for English Programs)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CLUSTER I

​​​UNI 100 – Exploring İstanbul (Dersimiz İstanbul​)
​​​UNI 110 – Modernity, City and Architecture (Modernlik, Şehir ve Mimarlık)
​​​UNI 111 – Critical Reading and Writing in Turkish I (Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I)
​​​​​​UNI 112 – Critical Reading and Writing in Turkish II (Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II)
​​​​​​UNI 115/116/215/216/315/316 – Turkish for International Students I-II-III-IV-V-VI (Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I-II-​III-IV-V-VI)
​​​UNI 117 –​ Understanding ​Society and Culture (​​Toplum ve Kültürü Anlamak)
​​​​​​​​​UNI 118 – Understanding Politics and Economy (Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak)
​​​​​​UNI 123 – Textual Analysis and Effective Communication (Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim)
​​​​​​UNI 124 – Textual Analysis and Academic Writing (Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım)
UNI 124 aims to develop students' critical analysis skills and to introduce students to academic research. Academic writing is also a major component of this course. Through a theory and practice combined study of academic writing techniques, stretched throughout the semester, students will learn how to prepare a research paper. Thus they will be expected to produce well-written essays and to prepare and deliver effective presentations. Students will be guided through the steps of conducting research and organizing and writing an academic paper. By the end of the semester, each student will be expected to hand in the final version of their academic paper.
* * *
UNI 124 öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.​​
​​​​​​UNI 201 – Formations of Modern Turkey I (Modern Türkiye'nin Oluşumu I)
UNI 201 will aim to understand the political, social, economic and cultural roots and processes of modern Turkey from the beginning of the nineteenth century to the end of the Second World War. All aspects of Ottoman modernization and the path leading to the Republic from the experiences of Tanzimat Reforms and Constitutionalism will be evaluated in relation to the then contemporary developments in the world. In addition to the dynamics and factors that shaped modern Turkey, this course will focus on the continuities and ruptures between Ottoman Turkey and Republican Turkey.
* * *
UNI 201, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye'yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.​
​​​​​​UNI 202 – Formations of Modern Turkey II (Modern Türkiye'nin Oluşumu II)
UNI 202 directed to understanding the recent history of Turkey from the Second World War to our day, in its political, social, economic and cultural aspects. In light of the developments in the world, the main dynamics and processes of the history of Turkey of the last fifty-sixty years will be evaluated. The transformations in Turkey, such as the shift from a single-party system to a multi-party democratic political life, from the Cold War to the new global world, and their results will be discussed with respect to almost all of their dimensions, from internal politics to external politics, from socio-economic structures to ideological movements.
* * *
UNI 202, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugünlere modern Türkiye'nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye'nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye'de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.​​
​​​​​​UNI 221 – World Civilizations and Global Encounters I: Until 1300 CE (Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I: MS 1300’den Önce)
World Civilizations and Global Encounters is a two-semester compulsory university course providing a cross-cultural overview of world history from ancient to modern times. The course proceeds chronologically, but has the objective of exploring crucial themes of human activity from a global perspective. The diversity of human civilizations will be traced in terms of their historical, cultural, political and economic formation with a special emphasis on their interactions, similarities and differences. The ultimate aim of the course is to reflect on the concept of historical change and its connotations for the present day.  
* * *
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir.​
​​​UNI 222 – World Civilizations and Global Encounters II: Since 1300 CE (Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar II: MS 1300’den Sonra)
UNI 222 will start with a discussion of the concept of early modernity and its application to post-1300 world history. In the following weeks, the lectures will explore the dynamics, factors and paths of specific historical change in different regions of the world from the 15th century onwards. Major topics of discussion will include the Renaissance and Reformation in Europe; the state, society and culture in the early modern Middle East; transformations in European feudalism; the revolutions of 1789 and 1848 in Europe; Safavid and Mughal empires; the changing dynamics of Ottoman imperial power in relation to the Habsburg, Russian and Chinese empires; and the question of modernity. Issues regarding the transformations in the political, cultural, ideological and institutional make-up of different imperial structures that ushered in the modern era will remain a focus throughout the survey.
* * *
UNI 222 erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.​​
​CLUSTER II
UNI 101 – Mathematical Reasoning (Matematiksel Düşünme)​
​​​UNI 102 – Critical Thinking (Eleştirel Düşünme)
​​​UNI 137 – Mathematics for Practice (Uygulamalı Matematik)
​​​MATH 103 – Calculus I (Matematik I)
​​​MATH 104 –​ Calculus II (Matematik II)
​​​PHIL 101 –​ Logic I​ (Mantık I)
Bu ders, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığına giriş konularını kapsamaktadır. Öğrenciler, bu derste, gündelik dildeki argümanları, sembolik formüllere dönüştürmeyi, argümanların geçerliliğini değerlendirmek için çıkarım kurallarını ve doğruluk tablosunu kullanmayı ve önermeler mantığı içinde teorem kanıtlamayı öğrenirler. Ders, birinci derece yüklem mantığının sembolik formülleri tanıtılarak tamamlanır.
​​​PHIL 102 –​ Modern Logic (Modern Mantık)
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, PHIL 101 dersinin kaldığı yerden başlar. Çıkarım kuralları, teoremler, doğruluk fonksiyonlu açılımlar ve argümanların geçerliliğinin değerlendirmesi dahil olmak üzere birinci derece yüklem mantığı ayrıntılarıyla işlenir. Son bölüm ise özdeşlik konusunu kapsar.​

CLUSTER III
​​​UNI 203 – Understanding Sc​ience and Technology (Bilim ve Teknolojiyi Anlamak​)
​​​UNI 204 – Understanding Nature and Knowledge (Doğa ve Bilgiyi Anlamak)
​​​UNI 205 – Understanding Science and Environment (Bilim ve Çevreyi Anlamak)
​​​UNI 206 – Understanding Human Nature (İnsan Doğasını Anlamak)
​​​UNI 207 – Understanding Religion (Dini Anlamak)
​​​UNI 209 – Understanding Cultural Encounters (Kültürel Karşılaşmaları Anlamak)
​​​UNI 211 – Understanding Art (Sanatı Anlamak)
​​​​​​UNI 212 – Understanding Design​​ (Tasarımı Anlamak)
​​​UNI 213 – Understanding Ethics (Ahlakı Anlamak)
​​​​​​UNI 219 – Music and Civilization (Müzik ve Medeniyet)
​​​UNI 220 –​ Understanding Architecture (Mimarlığı Anlamak)


 ​