Akademik Kadro
PROF. DR. ABDULHAMİT KIRMIZI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Abdulhamit Kırmızı Osmanlı tarihinin son yüzyılıyla, özellikle de biyografi ve bürokrasi konularıyla ilgileniyor. Doktora tezi "Abdülhamid’in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi 1895-1908" olarak kitaplaştı (2007, Işın Demirkent Tarih Ödülü). Sonra "Osmanlı Sonrası Arnavutluk, 1912-1920" (2009) başlığı altında Avlonyalı Süreyya Bey’in biyografisini ve hatıratını yayınladı (2009). Bilim ve Sanat Vakfı'nda bir yıl sürdürdüğü Oto/Biyografi Atölyesi'nin ürünlerini "Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar" adıyla neşretti (2013). "Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet" kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Biyografi Ödülü'nü aldı (2014). Britanya Bilimler Akademisi’nin misafiri olarak 2009'da altı ay Londra Üniversitesi’nde (SOAS) bulunduktan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü’ne katıldı. Tarihyazımı, "Geç Osmanlı Tarihi", "Modern Türkiye'nin Oluşumu", Oto/Biyografi, "Psikoloji, Tarih ve Hafıza" gibi dersler vermektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) kurucu yayın kurulu üyesidir. 

Eğitim Bilgileri

Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1995
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Doktora, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

İlgi Alanları

-

Yayınlar

Makale

Kırmızı, A. (2019). 19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmanlı-Türk Laikleşme Anlatısının Sorunları. Cogito, 94, 93-109.
Kırmızı, A. (2018). European Educational Backgrounds of Armenian Officials in the Ottoman Empire. Schmoller, A. (Ed.),  Middle Eastern Christians and Europe: Diasporas – Relations – Entangled Histories, Wien: Lit, 59-77.
Kırmızı, A. (2018). 2017’de Hafıza Siyaseti, Yüzüncü Yıllar ve 1917. Nihayet Dergi 40, 102-108.
Kırmızı, A. (2017). II.Abdülhamid’in Hıristiyan Memurları, [The Christian Officials of Abdülhamid II]. F. Gün, H.İ. Erbay (Eds.). Sultan II.Abdülhamid ve Dönemi, 654-664. İstanbul: TBMM Milli Saraylar.
Kırmızı, A. (2017). After Empire, Before Nation: Competing Ideologies and the Bolshevik Moment of the Anatolian Revolution. Rinke, S. & Wildt, M. (Eds.). Revolutions and Counter-Revolutions: 1917 and its Aftermath from a Global Perspective, 119-137.Frankfurt am Main
Kırmızı, A. (2016). Feelings of Gratitude: Muslim Rescuers of Armenians in Adana 1909. Karahasanoğlu, S. & Demir, D. C. (Eds.). History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, 643-660. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.
Kırmızı, A. (2015). Mülkiye Binasını Bütün Bütün Yeniden Kurmak: Erken Tanzimat Devrinde Taşra Teşkilatı. Kahraman K. &  Baytar I. (Eds.). Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), 286-305. İstanbul: TBMM Milli Saraylar
Kırmızı, A. (2015). Makedonya 1903. Yeni Türkiye, 68, 2922-2928.
Kırmızı, A. (2015). Biyografi. Şimşek, A. (Ed.). Tarih İçin Metodoloji, 156-162. Ankara: Pegem Akademi.
Kırmızı, A. (2015). Muhtâc-ı Tavzîh ve Tefsîr: Vilayet İdaresinde Mevzuat Karmaşası. Tural, E. & Çapar, S. (Eds.). 1864 Vilayet Nizamnamesi, 126-140. Ankara: TODAİE.
Kirmizi, A. (2014). Experiencing the Ottoman Empire as a Life Course: Ferid Pasha, Governor and Grandvizier (1851-1914). Geschichte und Gesellschaft40(1), 42-66.
KIRMIZI, A. (2013). Balkanlar üzerinde Diplomasi Savaşı: Rumeli Islahatı, 1902-1908. Türk Tarihinde Balkanlar, C2, 973-1015.
Kırmızı, A. (2013). Oto/Biyografik Vebal: Tutarlılık ve Kromoloji Sorunları. A. Kırmızı (Ed.) Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar, 11-28. İstanbul: Klasik.
Kırmızı, A. (2013). Sultan II. Abdülhamid’in Kişiliğinde Süreklilik ve Kopuş. Coşkun Yılmaz (Ed.) Sultan II .Abdülhamid ve Dönemi, 17-30. İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi.
Kırmızı, A. (2012). Going Round the Province for Progress and Prosperity: Inspection Tours and Reports of Late Ottoman Governors. Studies in Travel Writing, 16:4, 387-401.
Kırmızı, A. (2012). 1880’de Diyarbekir Vilayetine Gelen İlk Adliye Müfettişinin Sergüzeşti. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi VII Diyarbakır Özel Sayısı, 73-90.
Kırmızı, A. (2011). Abdülhamid’in Valileri ve Vilayetleri. M.Hülagü, Ş.Batmaz, G.Alan (Eds.) Devr-i Hamid: Sultan II.Abdülhamid, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. 1/11-33.
Kırmızı, A. (2010). Authoritarianism and Constitutionalism Combined: Ahmed Midhat Efendi Between the Sultan and the Kanun-ı Esasi. The First Ottoman Experiment in Democracy (pp.53-65) Würzburg: Ergon Verlag.
Kırmızı, A. (2010). Şehremanetinden Günümüze İstanbul’un Yönetimi. Kültürler Başkenti İstanbul (PP.526-531). İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
Kırmızı, A. (2010). Taming the Governors: The Swinging Pendulum of Power over the Ottoman Provinces in the Nineteenth Century. The International Journal of Regional and Local Studies6(1), 4-23.
Kırmızı, A. (2010). Governance of Istanbul Since Şehremaneti, Istanbul: Capital of Cultures (pp.526-531). İstanbul: Turkish Cultural Service Foundation.
Kırmızı, A. (2010). Sultan II.Abdülhamid: İmparatorluğun Son Nefesi/ Abdülhamid II: The Last Breath of the Empire. Coşkun Yılmaz (Ed.) II.Abdülhamid , Modernleşme Sürecinde İstanbul. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti,  21-45.
Kırmızı, A. (2010). Meşrutiyette istibdat kadroları: 1908 İhtilalinin bürokraside tasfiye ve ikame kabiliyeti. S. Akşin, S. Balcı and B. Ünlü (eds.)100.
Kırmızı, A. & Aktar, A. (2009). Bon Pour L’Orient: Fuat Dündar’ı Deşifre Ederken. Tarih ve Toplum, 8, 157-186.
Kırmızı, A. (2009). Halep-Kosova Hattı, 1909: Arnavutluk’ta Meşrutiyete Karşı Bir İsyan Teşebbüsü. Divan, 26:1, 1-35.
Kırmızı, A. (2009). Avlonyalı Mustafapaşazade Mehmed Süreyya Bey. A. Kırmızı (Ed.), Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912-1920), Avlonyalı Süreyya Bey, 19-73, İstanbul: Klasik.
Kırmızı, A. (2009). Namık Paşa’nın Vefatı, Mezarı ve Vasiyetnameleri. Toplumsal Tarih, 186, 85-91.
Kırmızı, A. (2008). 19.Yüzyılda Osmanlı Taşra İdaresi. Erol Özvar & Arif Bilgin (Eds.) Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, 299-319, İstanbul: TDBB.
Kırmızı, A. (2008). Kıbrıslı Halid Bey’in Diyarbekir Valiliği (1896-1902). B. Yediyıldız & K. Tomenendal (eds.) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır, 1/265-274, Ankara.
Kırmızı, A. (2007). Şikâyât Tezâyüd Etmekde: Memduh Bey’in Sivas Valiliğinde Ermeni Politikası. Osmanlılar Döneminde Sivas (Sivas: 1000 Temel Eser), 1/361-376.
Kırmızı, A. (2005). Usul-i Tedris Hala Tarz-ı Kadim Üzre: Ferid Paşa’nın Maarifi Islah Çalışmaları. Divan 19:2, 195-229.
Kırmızı, A. (2005).Üsküdar’da Medfun Ramazanoğullarından Hüseyin Rıza Paşa, II.Üsküdar Sempozyumu 11-13 Mart 2004, Bildiriler (Istanbul: Üsküdar Belediyesi), 576-85.
Kırmızı, A. (2005). Osmanlının Son Döneminde Ulema Muhalefeti ve Ubeydullah Efendi. BSV Bülten, 58, 93-96.
KIRMIZI, A. (2003). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Maliye Nazırları (1838-1922). Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (1), 97-114.KIRMIZI, A. (2003). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Maliye Nazırları (1838-1922). Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (1), 97-114.
Kırmızı, A. (2003). Son dönem Osmanlı bürokrasisinde akraba ermeniler. Ermeni Araştırmaları dergisi2(8), 137-152.
KIRMIZI, A. (2002) Osmanlı bürokrasisinde gayrimüslim istihdamı. Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (13), 295-306.
Kırmızı, A. (1997). İslam Kültür Tarihinde Yahudi Unsurunun Yeri. İlim Ve Sanat, 44(45), 134-141.
KIRMIZI, A. (1996). 19. yy. Osmanlı Bürokrasisinin Kozmopolit Yapısı ve Rum Devlet Adamları. Türkiye Günlüğü, (42)

Kitap

Kırmızı, A. (2014). Avlonyalı Ferid Paşa: bir ömür devlet. Klasik.
Bey, A. S., & Kırmızı, A. (2009). Osmanlı sonrası Arnavutluk:(1912-1920) (Vol. 58). Klasik.
Kırmızı, A. (2007). Abdülhamid'in valileri: Osmanlı vilayet idaresi: 1895-1908 (Vol. 2). Klasik.

Kitap editörlüğü

Kırmızı, A. (Ed.). (2013). Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar. İstanbul: Klasik Yayınları.

Kitap bölümü

Kırmızı, A. (2019). Türkiye'de deneysel ve dijital tarihçiliğin gelişimi için bir strateji çerçevesi. A. S. Özkaya (Ed.), Hunlardan günümüze Türk askeri kültürü içinde (s. 718-728). İstanbul: Kronik Yayınları. 

Kitap incelemesi

Kırmızı, A. (2019). Şeriat, Tarikat, Tanzimat: Butrus Abu-Manneh (1932-2018). İslam Araştırmaları Dergisi 42 (2019), 189-193.
Kırmızı, A. (2018). Türkiye'de akademik tarihçilik  [Ahmet Şimşek ve Alaattin Aköz tarafından yazılan Türkiye'de akademik tarihçilik başlıklı kitabın değerlendirmesi]. İnsan ve Toplum, 8(3), 133-135.
Kırmızı, A. (2017). [Review of the book Depicting the Late Ottoman Empire in Turkish Autobiographies: Images of a Past World by Philip Wirtz] International Journal of Turkish Studies 23/1-2, Fall 2017, 153-156.
Kırmızı, A. (2015). [Review of the book Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850-1918) by Tim Buchen, Malte Rolf (Hrsg.)] München: de Gruyter, 2015. Divan 20/39 (2015/2) 141-144.
Kırmızı, A. (2013). [Review of the book Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem 1872-1908 by Johann Büssow]. Insight Turkey, 15:1, 192-193.
Kırmızı, A. (2012). [Review of the book Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri by Ebubekir Ceylan & Mesut Özcan] (London: I.B.Tauris, 2011), pp. XVI+297, Boğaziçi Bülten 35.
Kırmızı, A. (2012). Sinema-Tarih İlişkisi ve Fetih 1453. [Review of the film Fetih 1453 by Faruk Aksoy] Hayal Perdesi, 27: 24-27.
Kırmızı, A. (2012). Sultan Abdülhamid’in hatıra defteri mi, doktorunun günlüğü mü? [Review of the book Sultan II. Abdülhamid'in Sürgün Günleri Husui Doktoru Atıf Hüseyin Bey’in Hatıratı by M. Metin Hülagü.] Mostar, 92: 72-73.
Kırmızı, A. (2012). Kimi Yaşarsan Osun ve Ancak Ölümle Tamamlanırsın. [Review of the film The Black Swan by Darren Aronofsky]. Hayal Perdesi.
Kırmızı, A. (2011). [Review of the book Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar by Zeynep Uysal]. İnsan ve Toplum 2, 167-169.
Kırmızı, A. (2010). [Review of the book The Armenian Rebellion at Van by Justin McCarthy, Esat Arslan, Cemalettin Taşkıran, and Omer Turan]. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2006. pp.266. Insight Turkey, 12:2, 244-247.
Kırmızı, A. (2006). [Revew of the book Ottoman Reform and Muslim Regeneration: Studies in Honour of Prof. Butrus Abu-Manneh edited by Itzchak Weismann and Fruma Zachs, London: I.B.Tauris, 2005]. İslam Araştırmaları Dergisi 15, 204-211.
Kırmızı, A. (2006). Saklı: Vicdanlara Tutulan Ayna [Review of the film Caché by Michael Haneke] Radikal, 2.
Kırmızı, A. (2005). Notlar 3: Kendi Metinleriyle Osmanlı Tarihi (Mart 2002-Aralık 2004, Bilim ve Sanat Vakfı) içinde tanıtım yazıları: “Yusuf bin Abdullah, Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi: Tarih-i Al-i Osman” (11-14), “Abdülkadir Efendi, Topçular Katibi Abdülkadir Efendi Tarihi” (32-36), “Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman” (49-50), “Ebu Sehl Numan Efendi, Tedbirat-ı Pesendide” (55-57), “Mustafa Nuri Paşa Netayic’ül-Vukuat” (66-70).
Kırmızı, A. (2005). Kudüs’ün Yenilendiği Yıllar. Virgül, 81, 64.
Kırmızı, A. (2000). Die Sicill-i Ahval Hefte. Istanbuler Almanach 4, 104-105.

Bildiriler

Kırmızı, A. & Aktar, A.  (2013). Diyarbekir 1915 in Diyarbakır Tebliğleri. Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nda sunulmuştur, Hrant Dink Vakfı, İstanbul.
Kırmızı, A. & Aktar, A.  (2013). Diyarbekir 1915 in Diyarbakır Tebliğleri. Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı (pp.289-323). İstanbul: Hrant Dink Vakfı.
Kırmızı, A. (2007). Osmanlıcılık ile Milliyetçilik Arasında Hamidiye Bürokrasisinin Ermeni Memurları. M.Hülagu, S.Demirci, Ş.Batmaz, G.Alan (Eds.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (pp. 69-60) Kayseri, Erciyes Üniversitesi
Kırmızı, A. (2007). Haysiyet-i Hükümeti Muhafaza: Trabzon Valisi Kadri Bey’in İdare Tarzı (1892-1903) Karadeniz Tarihi Sempozyumu (pp.757-768). KTÜ Yay., Trabzon.
Kırmızı, A. (2006). Bey Şehri’nden Paşa Geçti: Vali Ferid Paşa ve Beyşehir’de Umur-ı Nafianın Temin-i Terakkiyatı, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (pp. 1-4). Beyşehir, Türkiye.
Kırmızı, A. (2005, Mayıs). Haysiyet-i Hükümeti Muhafaza: Trabzon Valisi Kadri Bey’in İdare Tarzı (1892-1903). Karadeniz Tarihi Sempozyumu’nda sunulmuştur, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Çeviriler

Kirmizi, A. (2008). Filistin romanı. [Introduction, in Days of Dust, by Halim Barakat]. Hece, 134, 127-143.
Kirmizi, A. (2008). Osmanlı Devleti’nde batılılaşma öncesi meşrutiyetçi gelişmeler. [Constitutionalism in the Ottoman Empire before westernization, by Hüseyin Yılmaz]. Divan, 24: 1, 1-30.

Projeler

Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri, Danışman, İSTKA, 02/01/2015 - 02/01/2016
Non-Muslims in the Ottoman Bureaucracy, Araştırmacı, TÜBİTAK, 15/09/2013 - 15/09/2016
Geç Osmanlı Döneminde Şehirlerin Yönetimi: Üsküp Belediyesinde Siyaset ve İdare (1869-1908), Araştırmacı, TÜBİTAK, 02/01/2015 - 02/01/2016
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği (Taha Toros Arşivi), İSTKA-YEN-2014 Altyapı Projesi, Danışman, İSTKA, 01/09/2014 - 01/09/2015
Digital History and Experimental History: Strategies and Professionalization, Araştırmacı, TÜBİTAK, 01/07/2016 - 01/01/2017

Tez Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Fikriye Karaman, Mehmed Memduh Pasha: An Imperial Biography from Tanzimat to Republic, Istanbul Sehir University Graduate School of Social Sciences, Istanbul., 24/01/2020

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Ayşegül Koca, Fahreddin Altay (1880-1974): Under the Shadow of Militarism, Istanbul Sehir University Graduate School of Social Sciences, Istanbul., 25/06/2019
Üveys Mücahit Turgut, A Conceptual History of Ulus in the Context of Nation-Building and Language Policies in Turkey, İstanbul Şehir University SBE, Modern Turkish Studies, 05/05/2017
Pınar Süt, Anatolian Railway Workers, İstanbul Şehir University, History Dept., 05/05/2014
Zeynep Erçetin, Ulema and Politics: The Life and Political Works of Ömer Ziyâeddin Dağıstanî, İstanbul Şehir University SBE, History Dept., 05/05/2014
Onur Öner, Corfu and Yanya in Transnational Context at the Turn of the 20th Century, İstanbul Şehir University SBE, History Dept., 05/05/2013
Hümeyra Bostan, Institutionalizing Justice in a far Province: Ottoman Judicial Reform in Yemen (1872-1918), İstanbul Şehir University SBE, History Dept., 05/05/2013
Meryem Karabekmez, The Role of Provincial Directors of Education in the Formation of Modern Ottoman Schooling 1881-1908, İstanbul Şehir University SBE, Tarih Bölümü., 05/05/2012

Ödüller

Ödüller

Türkiye Yazarlar Birliği ''Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri: Biyografi” (Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet kitabı için), 05/05/2014
Hrant Dink Vakfı Research Grant (Tarih Teşvik Ödülü) (“Feelings of Gratitude: Muslim Rescuers of Armenians in Adana 1909” makalesi için), 05/05/2011
British Academy/ AHRC/ ESRC Visiting Fellowships for South Asia and the Middle East (SOAS, University of London), 05/05/2009
Prof.Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü (Abdülhamid’in Valileri kitabı için), 05/05/2008
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’ne bağlı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün “2002 Ermeni Araştırmaları Makale Yarışması” Birincisi (“Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Akraba Ermeniler” makalesi için), 05/05/2002

Topluma Katkı

Sunumlar ve davetli konuşmalar

Anadolu Platformu'nda Modernleşen Türkiye Tarihi başlıklı konuşma, 12/12/2019
Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü'nün Açık Dersler faaliyetinde "Osmanlı Modernleşme Anlatısının Sorunları" başlıklı konuşma, 01/11/2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Kulübü'nde Biyografi hakkında konuşma, 22/03/2019
Tenzile Erdoğan İmam-Hatip Lisesi Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde Açılış Konuşması, 09/03/2019
Bilim Söyleşileri-Bilim Elçileri Derneği, 23/12/2018

Tecrübeler

-, -, 01/12/2017 - Devam ediyor
-, - , 01/01/2013 - 01/03/2017
-, -, 01/01/2010 - 01/01/2013
-, -, 01/01/2009 - 30/12/2009
-, -, 01/01/2007 - 30/12/2007
-, -, 01/01/2005 - 01/01/2007
-, -, 01/01/2004 - 01/01/2005
-, -, 01/01/2001 - 01/01/2004
-, -, 01/01/2000 - 01/01/2001
-, -, 01/01/1999 - 01/01/2000
-, -, 01/01/1998 - 01/01/1999
IGDAŞ, -, 01/01/1995 - 01/01/1998

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​