Hukuk
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin hedefi, değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçları da gözeterek, geleceğin adil, bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmek ve bu konuda ülkemizin küresel ölçekteki yerini daha yukarılara taşımaktır.  

Fakültemiz bu amaçla, hukuk eğitimini farklı bir içerik ve yöntemle sunmaya çalışmaktadır. İçerik olarak, klasik hukuk eğitiminin temel branşlarından olan medeni hukuk, ticaret hukuku, uluslararası hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku gibi dersler müfredatımızda yer almaktadır. Fakat bunların yanında, bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku, enerji hukuku, iletişim hukuku, bankacılık ve finansman hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim gibi seçmeli dersleri de öğrencilerin alabilmesine imkan verilmektedir. Yöntem olarak ise, konular, klasik hukuk eğitim metodundan farklı olarak pratik uygulamaları da içerecek olaylarla desteklenen, Anglo-Amerikan hukuk fakültelerinde kullanılana benzer bir metotla, temel bilgileri çok kolay biçimde öğrenmeye imkan verecek bir formda sunulmaktadır. 

Fakültemiz ayrıca, iyi bir hukuk eğitiminin, farklı inceleme alanlarına ilişkin bakış açılarının da gözardı edilemeyeceği gerçeğinden hareketle öğrencilerine, hukuk alanında ilerlemeye başlamadan önce, hayatları boyunca kendilerine lazım olacak temel becerileri kazandırmayı ve onların fikri altyapılarını tahkim etmeyi hedefleyen ortak dersler sunmaktadır. 

Öte yandan yerelin evrenselle olan ilişkisi dikkate alınarak Fakültemiz eğitim programının %30'u İngilizce olarak dizayn edilmiş ve buna ilaveten öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanı sunularak küresel ölçekte rekabet edebilmelerinin önü açılmıştır. 

Öğrencilerimizin ileride icra edecekleri meslekleri yakından tanımaları olgusu eğitim programımızın bir başka özelliğidir. Fakültemiz bu amaçla, öğrencilerinin, dört yıllık lisans eğitiminin her aşamasında, yurt içi ve yurt dışındaki önemli kurumlarla tanışmalarını ve oralarda staj yapabilmelerini sağlayacak imkanlar sunmaktadır.

 

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ1. Hukuki kurumları ve kavramları; öğrenme,  kavrama, ayırt etme, karşılaştırma, yorumlama ve analiz becerilerini kazandırmak.

PÇ 2. Hukuk kurallarına ulaşabilme ve ulaşılan hukuk kurallarını somut  uyuşmazlığa  uygulama; hukuki uyuşmazlıkları eleştirel bakış açısıyla değerlendirmede bulunarak çözme becerilerini kazandırmak.

PÇ 3. Yargı kararlarını bulma ve hukuku, yargı kararları üzerinden değerlendirme becerisini kazandırmak.

PÇ 4. Hukuki müesseselerin karşılaştırmalı hukukta nasıl düzenlendiği hakkında bilgi sahibi olmak.

PÇ 5. İlgili hukuk biliminin tüm hukuk düzeni içindeki yerini ve fonksiyonunu kavrama yeterliliği kazandırmak.

PÇ 6. Adalet sistemi içerisinde yer bulmayı ve katkıda bulunmayı mümkün kılacak hukukçu kimliğini oluşturmak.

PÇ 7. Hukuk alanında hayat boyu öğrenmenin ve kendini yenilemenin gerekliliğine ilişkin bilinci oluşturmak.

PÇ 8. Mesleki ve yargısal etiğe ilişkin bilgi vermek ve sorumluluk bilincini oluşturmak.

PÇ 9. Adalet duygusunu oluşturmak.

PÇ 10. Adalet sistemi ve hukuk uygulaması içerisinde sözlü ve yazılı iletişim becerisini kazandırmak.

 

İstihdam Olanakları

Başta avukatlık (zorunlu baro stajlarını tamamladıktan sonra) olmak üzere, adli ve idari yargı hakimliği, noterlik, kaymakamlık, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve uzman yardımcılığı, kamu ve özel bankalarda müfettişlik, üniversitelerde akademisyenlik gibi meslekler hukuk fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri alanlardan bazılarıdır.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 

 

Hukuk Fakültesi Programı çerçevesinde öğrencilerin ilgili alanlar hakkındaki genel bilgileri öğrenip kavramaları ve uygulamalı alanlarda bunları pratiğe geçirmeleri için;

 • ​temel sorular etrafında tartışma,
 • araştırma yaparak ortak paylaşım yapma,
 • grup çalışmalarında bulunma,
 • vaka tartışmaları,
 • dinleme ve anlamlandırma,
 • beyin fırtınası

  gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin becerilerini pekiştirmek amacı ile;
 • vaka analizleri,
 • saha gezileri,
 • seminer sunumu,
 • inceleme ödevleri,
 • konuk konuşmacıların sunumları

  gibi tecrübe kazandırıcı ve ufuk genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
HUKUK FAKÜLTESİ - ZORUNLU DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

HUK 101

Hukuk'a Giriş

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 103

Medeni Hukuk I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 105

Anayasa Hukuku I

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 104

Medeni Hukuk II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 106

Anayasa Hukuku II

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 108

Roma Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 201

İdare Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 203

International Law I

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 205

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 207

Borçlar Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 210

Philosophy of Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 202

İdare Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 204

International Law II

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 206

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 208

Borçlar Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 209

Sociology of Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 212

Genel Kamu Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 301

Medeni Usul Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 303

Eşya Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 305

Ticaret Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 307

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 309

İnsan Hakları Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 311

Türk Hukuk Tarihi I

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 302

Medeni Usul Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 304

Eşya Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 306

Ticaret Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 308

Ceza Hukuku Özel Hükümler

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 310

İdari Yargılama Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 312

Türk Hukuk Tarihi II

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 401

İcra - İflas Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 403

Sigorta Hukuku

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 405

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 407

Ceza Muhakemesi Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 409

Kıymetli Evrak Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 411

International Private Law I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 402

İcra - İflas Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 404

Vergi Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 406

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 408

Ceza Muhakemesi Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 410

Deniz Ticaret Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 412

International Private Law II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK  416

Miras Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

İlişki Ağırlığı

210

176

176

210

210

210

126

168

210

126

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.
HUKUK FAKÜLTESİ - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

LAW 213

Introduction to European Union Law

5

4

4

5

5

5

3

4

4

3

HUK 218

Bilişim Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 313

İhale Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 315

Çevre Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 317

Kriminoloji

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 319

Int. To Common Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 321

International Commercial Law

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

LAW 322

Banking Law

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 325

Anayasa Yargısı

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 417

Adli Yazışma Usulleri

5

2

2

3

5

5

3

4

5

5

HUK 419

Enerji Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 421

Law of Stock-Exchange

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 423

Legal Writing

5

2

2

3

5

5

3

4

5

5

LAW 415

Competition Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 425

Democracy and Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 427

International Trade Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 429

Intellectual Property Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 431

Yargı Etiği

5

2

3

5

5

5

3

5

5

5

HUK 216

Fikri Mülkiyet Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 220

International Protec. Of Human Rights

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 222

International Humanitarian Law

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 314

İmar Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 316

Law of Torts and Contract

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 318

International Investment Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 320

Tüketici Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 324

Teminat Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 326

International Sales and Arbitration Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 414

İslam Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 416

International Arbitration

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 418

Sınai Mülkiyet Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 420

Sağl​​ık Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 422

Tebliğat Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 424

Adli Tıp

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 426

Law and Ethics

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

İlişki Ağırlığı

160

125

126

156

160

160

96

129

159

102

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.​​​​​​