Hukuk


Programın Eğitsel Amaçları:

1. Hukuk kültürüne, güçlü bir adalet duygusuna, etik değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü esas alan bireyler yetiştirmek
2. Hukuki konularda yenilikleri takip eden, uluslararası alandaki gelişmeleri izleyen ve kendini bu çerçevede geliştirebilen hukukçular yetiştirmek.
3. Türk Hukuk sisteminin bütünlüğünü kavramış, teorisini özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası mevzuata hâkim, öğrendiği teorik konuları uygulama yeteneği gelişmiş, akademik vizyona sahip, kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.
4. Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.
5. Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.
6. En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

Programın Yeterlilikleri:

1. Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel literatürden haberdardır.
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
5. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
6. Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7. Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
8. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
10. Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
11. Sorumluluk bilinciyle mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
15. İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.
​​​​​​