Sinema ve Televizyon İngilizce Programı

​​

Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü, kuram ve uygulamanın içiçe tasarlandığı bir eğitim yürütmektedir. Öğrencilerin kendilerini ifade biçimi olarak sanatsal pratiklerini olgunlaştırmalarına paralel olarak, sorgulayıcı tavır ve eleştirel düşünme alışkanlıklarını geliştirmeleri büyük önem taşır. Bu nedenle, kurgulanan eğitimin arkasındaki felsefe, düşünerek ve bilerek görmeyi hedefe koyar.  

Bölüm, sinema ve televizyonun, sadece akademik ve sanatsal birer alan olarak değil, endüstri olarak da doğasına uygun biçimde, öğrencilerini bir yandan mahalli ve ulusal değerlerin ayırdında olmaya, bir yandan da uluslararası bir perspektiften dünyaya bakmaya yönlendirir. Üniversite öğretim üyeleri ve sektörden gelen uzman profesyoneller, araştırma ve uygulama deneyimleriyle, hem derslerde, hem de atölye çalışmaları, sohbet toplantıları, panel ve konferans gibi ders dışı etkinliklerde öğrencilerle yoğun olarak bir araya gelirler. Bütün bu çalışmalarda öğrencinin pasif bir alıcı olmak yerine aktif bir katılımcı rolü üstlenmesi esastır.  

Güçlü teknolojik altyapısına ek olarak, bölüm hem eğitimde, hem de teknolojide meydana gelen gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemeyi öncelikleri arasında kabul eder, klasik olan ile güncel olan arasındaki dengeyi gözetir. 

Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim, basitçe standartları tutturmak ve müfredat içeriğini öğrenciye aktarmakla yetinmez; öğrencinin eğilim ve yeteneklerini dikkate alarak hareket eder, ona uygun bir hedefe yönelmesini sağlamayı amaçlar. Bu nedenle seçmeli dersler ve öğrencinin gerçekleştireceği projeler bu amacı gözeterek tasarlanır.  

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Bu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 
Program Çıktıları

PÇ 1. Eleştirel bir perspektifle hareketli imgeleri anlama, yorumlama ve kullanma becerisini kazanmak.

PÇ 2. Tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer insan bilimleriyle ilişkisini irdeleyerek sinema ve televizyon araştırmalarının sosyal bilimler içindeki yerini tayin etmek. PÇ 3. Sinema ve televizyonu sadece bir eğlence ve sanat form ve araçları olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel fenomenler olarak değerlendirmek. PÇ 4. Hareketli imgelerin tarihsel gelişimini sadece ana akım tarih yazımı içerisinden değil revizyonist bir perspektiften de incelemek.

PÇ 5. Dünyanın değişik kültürel, siyasi ve coğrafi iklimlerinde hareketli imgelerin farklı yorum, algı ve kullanımlarını öğrenmek.

PÇ 6. Sinema teorisine dahil olmuş ana kavram ve yaklaşımları felsefi bir çerçeveden değerlendirebilmek.

PÇ 7. Hareketli imgeleri birer metin gibi okuma ve eleştirme becerisine sahip olmak. 

PÇ 8. Kitle iletişim araçlarının sosyolojik ve siyasi birer manipülasyon araçları olarak değerlendirmelerini yapabilmek.

PÇ 9. Türkiye'de hareketli imgelerin gelişimini tarihsel bir perspektiften inceleyebilmek ve başka ülkelerdeki gelişimleriyle de karşılaştırmasını yapabilmek.

PÇ 10. Film ve TV programlarının uygulama prensiplerini bilmek ve uygulamak.

PÇ 11. Medya teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulama becerilerine sahip olmak.

PÇ 12. Stüdyo becerilerini kuramsal bir çerçeve izleyerek geliştirebilmek.

PÇ 13. Yaratıcı düşünme ve üretim süreçlerinin değişik aşamalarını yönlendirme becerisine sahip olmak

PÇ 14. Medya endüstrisinin dinamiklerini anlama ve yönetme becerilerine sahip olmak.

PÇ 15. Dijital ortamlarda üretim-dağıtım-gösterim ve alımlama süreçlerini bilmek.  

PÇ 16. Yeni medya tasarımı ve media yönetimi için gerekli becerilere sahip olmak.

 

İstihdam OlanaklarıTürkiye'de sinema ve televizyonun kapsamına giren sektör ve iş alanları çeşitli ve tatmin edici istihdam olanakları sunmaktadır. Öğrenciler, bölümün sağladığı iş için elverişli zemin sayesinde, daha eğitimleri sürerken sektörle tanışmakta, istihdam için gerekli temasları kurabilmektedirler. Mezunlar, senaryo, yapım-yönetim ve tanıtımda uzmanlaşmak üzere çeşitli departmanlarda çalışabilirler. İlgili araştırma alanlarında kendilerini daha fazla derinleştirmeyi düşünen öğrenciler yüksek lisans programında eğitimlerine devam etmeyi seçebilirler, hatta bilim insanı ve öğretim üyesi olmak üzere akademik kariyere başlamayı düşünebilirler.  

Eğitim Öğretim Metotları

 

​Sinema ve Televizyon Programı, kuram ve uygulamanın içiçe ele alındığı bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Eğitim-öğretim metotları sözlü anlatım, tartışma, temel kaynakların okunması, görsel-işitsel kaynakların (film, video, çeşitli kayıtlar) gösterimi, rol modellerin (akademisyen, araştırmacı, yönetmen, senarist, vb.)  tanıtımı, uygulama projelerinin geliştirilmesi, ödev ve dönem ödevlerinin hazırlanması ve öğrencilerin sunumlar yapmasını kapsar.  Buna göre, öğrencilerin performansı, sınav, proje teslimi, sunum, ödev, derse katılım üzerinden değerlendirilmektedir. Yürütülen eğitim, öğrenciden de geri-besleme alınarak gözden geçirilmekte ve buna göre gerekli görülen düzenlemeler yapılmaktadır. 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Ders KoduDerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
CTV 201Temel Fotoğrafçılık3221323223555155
CTV 203Öykü Anlatılıcılığı3232223325355344
CTV 204 Senaryo Yazımı3132225514225335
CTV 205Sinema Çalışmalarında Temel Kavramlar5333335533334445
CTV 206  Sinema Tarihi5455534452202223
CTV 207 Medya ve İletişim Çalışmalarına Giriş
3555215534302514
CTV 208 Medya Sosyolojisi0555105500005044
CTV 212Kurgu4232233225555454
CTV 214Sinemada Ses4232233225555454
CTV 211Sinematografi ve Aydınlatmaya Giriş422222322555t454
CTV 303Film Kuramları5554455540022244
CTV 307Televizyon Programcılığı5333331533334545
CTV 306 Medyada Etnografi4554534532225222
CTV 310Film Yapımı4222223225555555
CTV 401 Mezuniyet Projesi3333355355555555
CTV 402Mezuniyet Projesi Yapımı3333355355555555
CTV 403Belgesel Yapımı5455545553434232
CTV 404Dünya Sineması5555555554223222
 İlişki Ağırlığı6858655854537268546359577158687​
​​​​​​​