Adalet İkinci Öğretim


​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olma, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme yeteneğini kazanabilme.
PÇ 2. Devletin yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonları, temel hak ve özgürlükler rejimi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olma.
PÇ 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
PÇ 4. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirmede etkin bir düzeye ulaşma ve etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahip olma.
PÇ 5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
PÇ 6. Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanabilme.
PÇ 7. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olma.
PÇ 8. Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisi.
PÇ 9. Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim teknolojilerini kullanarak yapabilme.
PÇ 10. Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumu konusunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olma.
PÇ 11. Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanabilme.
PÇ 12. Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisi.
PÇ 13. Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alma; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilme.
PÇ 14. Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.
PÇ 15. Bir hukuk normunun uygulanmasında kolaylık sağlayabilecek yöntemler geliştirebilme.
PÇ 16. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varabilme.
PÇ 17. Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olma.
PÇ 18. Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
PÇ 19. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanabilme.
PÇ 20. Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilme.
PÇ 21. Türkçeyi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme becerisi.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Hukuk, toplumsal sorunları çözmeyi hedefler. Esas hedef adaletin gecikmeden ve doğru bir şekilde tecil etmesidir. Bu da ancak nitelikli elemanların yetişmesiyle mümkün olabilir. Hem kamuda hem de özelde istihdam edilebilecek olan adalet mezunları, meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları nitelikleri, adalet bölümünde elde edeceklerdir. Adalet mezunları, edindikleri teorik ve pratiğe yönelik bilgilerle hakim, savcı ve avukat gibi hukuk alanında çalışanlarla birlikte ülkedeki hukuki sorunların çözümü için çalışacaklar, adaletin tecellisi için en az onlar kadar mühim bir vazifeyi ifa edeceklerdir.
Bu çerçevede, adalet programından mezun olan bir öğrenci, kazandıkları becerileri ile aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilebilecektir:
1) Adalet mezunları bürokraside görev alabilirler. Mahkeme yazı işleri müdürlüğü, zabıt kâtipliği, mübaşirlik, icra müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
2) Adalet mezunları, hukuk bürolarında avukatlara yardımcı görevlerde istihdam edilebilirler.
3) Hukuk bürolarının yanında, hukuk departmanı bulunan özel şirketlerin ilgili departmanlarında mesleklerini icra edebilirler.
4) Hukuk mesleğindeki bilgilerini arttırmak ve kariyerlerine hukuk alanında devam etmek isteyen öğrenciler, mezuniyet sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık hukuk fakültelerine geçiş yapabilirler.​​​​​​​