Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Misyonu:
Şehirlerin imarına, insanlığın refahına katkıda bulunacak özgün mühendislik bilgilerini üretmek,
Bu bilgileri endüstriye aktarmak,
Bu bilgi üretme ve aktarmak işlemlerini yapabilecek genç bilim insanlarını ve mühendisleri yetiştirmektir.


Lisans Programı Eğitiminin Amacı:
Mezunlarımızın aşağıdaki kariyer hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir:
Akademide, endüstride, kamuda profesyonel faaliyette bulunurlar.
Güçlü iletişim, liderlik ve girişimcilik vasıflarıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında inovatif ürün ve servislerin dizayn edilmesini, araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlarlar. 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yaşam boyu öğrenmeye devam ederler.​


Lisans Programı Eğitim Çıktıları:
MÜDEK tanımına uygun olarak 11 adet eğitim çıktısı belirlenmiştir.
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Müfredat ve Eğitim Çıktıları İlişkileri:

Matematik, Doğa Bilimleri ve Temel Mühendislik Ortak Dersleri
DerslerPÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ENGR 100   x  x   
ENGR 101x  x      
ENGR 102x  x      
ENGR 105  x  xxxx 
ENGR 251xx        
LIFE 101x         
LIFE 102x         
MATH 103x         
MATH 104x         
MATH 205x         
MATH 206x         
PHYS 103x         
PHYS 104x         
PHYS 103 L    x     
PHYS 104 L    x     


Zorunlu Bölüm Dersleri
DerslerPÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
EE 201           
EECS 201x
EECS 202xxx
EECS 216
EECS 241x
EECS 218xx         
EE 311x
EE 312
EE 324
EE 302xxx
EE 321xx
EE 332xxx
IE 451xxxx
ENGR 497xxxxxxxx
ENGR 498xxxxxxxxx