Makine Mühendisliği Programı


Program Profili

Makine Mühendisliği Bölümü Misyonu:

•              Şehirlerin imarına, insanlığın refahına katkıda bulunacak özgün mühendislik bilgilerini üretmek,

•              Bu bilgileri endüstriye aktarmak,

•              Bu bilgi üretme ve aktarmak işlemlerini yapabilecek genç bilim insanlarını ve mühendisleri yetiştirmektir. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, yüksek ideal ve değerlere sahip olarak kurulmuş bir fakültedir. Amacımız, dünyadaki en iyi mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri arasına girmektir. Bu amaçla, alanlarında uzman akademisyenlerimizle araştırma projeleri yürütüyor ve en yeni bilgileri öğrencilerimize aktarmaktayız. 

Lisans mezunlarımız edindikleri bilgi ve becerilerle dünyanın her yerinde iş bulup çalışmakta, yüksek lisans mezunlarımız ise ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerindeki doktora programlarına kabul edilmektedir. 

Makine Mühendisliği endüstri çağının çocuğu olarak hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Şehir Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yer alan Endüstri, İnşaat, Bilgisayar ve Elektrik ve Elektronik Mühendislikleri ile Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında faaliyet gösteren Endüstri ve Sistemler Mühendisliği, Veri Mühendisliği gibi programların birikimlerinin üstüne inşa edilmiş ve eğitim, araştırma ve sektör geçmişinin birikimiyle dizayn edilmiştir. 

ŞEHİR Makine Mühendisliği Programı mekanik sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik altyapı ve müfredat ile akademi - sektör bağlantısı aracılığıyla öğrencilerine güçlü bir eğitim sunmakta, mezunlarına sektörle iç içe olma imkânı vermektedir. 

Makine Mühendisliği, otomotivden, petro-kimya ve enerjiye, tekstilden, yapay zeka teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanına sahiptir. Eğitim dilinin İngilizce olması dünyanın en hızlı büyüyen endüstri alanlarından birisinde teknolojik gelişmeleri takip edebilme, inceleyebilme ve tatbik edebilme imkânı sağlamaktadır. 

ŞEHİR Makine Mühendisliği Programının eğitim dili İngilizcedir. Program, öğrencilerine disiplinlerarası bir anlayış içinde bir eğitim sunmaktadır. Bölüm, fakülte ve genel seçmeli dersler aracılığıyla mezunlarının eleştirel düşünce ve analiz becerilerini geliştirmekte, çift anadal ve yan dal gibi programlar aracılığıyla uzmanlık alanlarını, kişisel ve akademik yeterliliklerini daha da yukarıya çekmektedir.

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Makine Mühendisi lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 

PÇ4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

Müfredat ve Eğitim Çıktıları İlişkileri:

Matematik, Temel Bilim ve Temel Mühendislik Dersleri
DerslerPÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ENGR 100   x  x    
ENGR 101x  x       
ENGR 102x  x       
ENGR 105  x  xxxx  
ENGR 244           
ENGR 246xxx   xx  x
ENGR 251xx  x      
ENGR 252xxxxx      
LIFE 101x          
LIFE 102x          
MATH 103x          
MATH 104x          
MATH 205x          
MATH 206x          
PHYS 103x          
PHYS 104x             
PHYS 103 L    x      
PHYS 104 L    x      

 

​TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey

1-Matematikve fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

 

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE

PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
 

Kuram

sal

Uygula

malı

Kavram

sal/

Bilişsel

Uygula

malı

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği

Öğren

me Yetkin

liği

İletişim

ve

Sosyal Yetkin

lik

Alana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4       X
PÇ-5XXXX    
PÇ-6XXX
PÇ-7      X 
PÇ-8XXXX
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XXX

İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın aşağıdaki kariyer hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir:

•              Akademide, endüstride, kamuda profesyonel faaliyette bulunurlar.

•              Güçlü iletişim, liderlik ve girişimcilik vasıflarıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında inovatif ürün ve servislerin dizayn edilmesini, araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlarlar. 

•              Makine Mühendisliği alanında yaşam boyu öğrenmeye devam ederler.

Eğitim Öğretim Metotları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, laboratuvar/deney yapma, proje/ödev yapma, sunum hazırlama, seminer, grup çalışması, saha ziyareti

 ​​​​​​