Ortak Dersler
Üniversitenin ilk yılında seçtiğin bölümün derin konularına dalmak mı? Yoksa yoğun sınav döneminin ardından aklını arındırmak; hayata sayısalcı ya da sözelci olarak değil, bütüncül bakmanı sağlayacak disiplinlerarası bir öğrenimin ne demek olduğunu görmek mi? İstanbul Şehir Üniversitesi bu sorunun cevabını ortak dersleriyle veriyor.
İstanbul Şehir Üniversitesi daha ilk yıldan; roman okuyan, şiirler mırıldanan bir mühendis ya da matematiğin şiirinden kaçmayan bir sosyolog olmanın zeminini hazırlıyor.

Ortak Dersler Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak, hangi disiplinin eğitimini almış olursa olsun, mezuniyet sonrası hayatlarında öğrencilerimizin dünyayı kendi bütünlüğü ve hareketliliği içerisinde anlayabilmelerini; olaylara zaman-mekan bağlamında geniş bir perspektiften bakabilmelerini; doğru, sistematik ve tutarlı düşünebilmelerini ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak amacına matuf, günümüzün özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bir bağımsız müfredattır.

Bu yaklaşımıyla Ortak Dersler Programı, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

ORTAK DERSLER PROGRAMI (ODP) NEDİR?

İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı, üniversite eğitiminin dünyada giderek yaygınlaşan bir parçası haline gelmiş olan ve genellikle ‘çekirdek’ ya da ‘ortak müfredat’ (core curriculum / common core / common courses) olarak adlandırılan özel müfredat yapılarının İstanbul Şehir Üniversitesi’nin amaçları istikametinde özgün bir içeriğe kavuşturulmuş biçimidir. Tercih ettikleri bilgi disiplininde ilerlemeye başlamadan önce öğrencilere, hayatları boyunca kendilerine lazım olacak temel becerileri kazandırmayı ve onların fikri altyapılarını tahkim etmeyi hedefleyen program, günümüz dünyasının ve Türkiyesinin özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlarmıştır.

Bu program, tüm İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri için zorunludur.

Bu genel tanıma bağlı kalarak, ODP’nin amaçları şu şekilde özetlenebilir:
  1. Ortaöğretim boyunca kazanılamayan ‘temel eğitim’ altyapısını takviye etmek, öğrencileri toplumun, kültürün, siyasetin, iktisadın ve tabiat bilimlerinin temel kavram ve modelleriyle tanıştırmak;
  2. Bilgi teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte ortaya çıkan ve sınırları sürekli genişleyen bilgi/enformasyon yığını içerisinden “doğru” ve “ihtiyaç duyulan” bilgiye erişimi mümkün kılacak güçlü bir müşahede (gözlem) ve muhakeme (akıl yürütme) becerisi kazandırmak;
  3. Baş döndürücü bir hıza ve karşı konulamaz bir güce sahip bu değişim sürecinde, gelişmelere soğukkanlı, mukayeseli bir perspektiften ve tarihi bir derinlik içerisinden bakmayı mümkün kılan, olayları dinamik bir süreçte değerlendirmeyi sağlayan ve güçlü bir zaman idraki kazandıran insanlık tarihi altyapısını oluşturmak;
  4. İçinde varolduğumuz şehirden yola çıkarak dünya şehirlerini anlamayı, şehirler üzerinden de sosyal, ekonomik, siyasi ve düşünsel dünyalara nüfuz etmeyi sağlayacak güçlü bir mekan idrakine kapı aralamak;
  5. İçinde varolduğumuz ülkeyi zaman (insanlık tarihi içerisindeki yeri) ve mekan (dünya üzerindeki konumu) koordinatlarında anlamlandırmayı mümkün kılacak bir yakın Türkiye tarihi altyapısı kazandırmak;
  6. Büyük ölçüde on dokuzuncu yüzyılda şekillenen bilgi disiplinlerinin sahip olduğu yöntem, yaklaşım ve kavramlarının gerçekliği anlama ve açıklama noktasında giderek yetersiz kaldığı şu tarihi dönemeçte, bilgi şablonlarının tarihsel yönüne duyarlılık kazandıracak, bilindik olanın garipsenmesini sağlayacak ve doğal sayılana karşı bir mesafe koymayı mümkün kılacak, geliştirilmeye müsait bir bilgi/bilim yöntemi ve yaklaşımı sunmak;
  7. “Doğru”nun yanısıra “iyi” ve “güzel”e ilişkin bir farkındalık oluşturmak;
  8. Kısmen bilginin paradigmalaşma sürecinin doğal bir aşaması, kısmen de bilgide derinleşme ve kesinlik/dakiklik arayışının bir sonucu olan disipliner ayrışma ve uzmanlaşma sürecinin gerçekliğin anlaşılmasını ve açıklanmasını gittikçe zorlaştıran, hatta yer yer imkansız kılan bir seviyeye ulaştığı zamanımızda, gerçeklikle kendi yalınlığı/bütünlüğü içerisinde yüzleşmeyi mümkün kılacak disiplinlerötesi bir bakışa fırsat vermek;
  9. Türkçe ve İngilizce dil ve ifade becerilerini geliştirmek.

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLER PROGRAMI

GRUP I
  • Dersimiz İstanbul
  • Toplum ve Kültürü Anlamak
  • Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
  • Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I - II
  • Modern Türkiye’nin Oluşumu I - II
  • Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I - II
  • Metin Çözümlemesi: İngilizce Etkili İletişim ve Akademik Yazım I - II
  • Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I - II - III - IV - V - VI

GRUP II
  • Eleştirel Düşünme
  • Matematiksel Düşünme
  • Mantık
  • Matematik
  • GRUP III
  • Doğa ve Bilgiyi Anlamak
  • Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
  • Bilim ve Çevreyi Anlamak
  • Dini Anlamak
  • Kültürel Karşılaşmaları Anlamak
  • Sanat ve Mimarlığı Anlamak

​ORTAK DERSLER İÇERİKLERİ

​​​DERSİMİZ İSTANBUL
​Üniversitemizin temel derslerinden biri, hazırlık dersimiz olan İstanbul. Bu derste, içinde yaşadığımız şehri hem okumak hem de anlamak için farklı aktivitelerde bulunacağız. Bazı haftalar gezeceğiz, bazı haftalar konuşacağız. Bir taraftan İstanbul’un zengin tarihi ve muhteşem mekânlarını tanırken, diğer taraftan dünya tarihinde ve ölçeğinde İstanbul’un nerede durduğunu anlamaya çalışacağız. Üstelik bu derse üniversitemizin çok sayıda  hocası katkıda bulunacak, böylelikle birbirimizi daha yakından tanımış olacağız.

“Dersimiz İstanbul” dersi, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir. Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
​​​MATEMATİKSEL DÜŞÜNME
Bir binanın, bir müzik eserinin, sevdiğin bir kitabın matematiksel yapısını çözmek keyifli olmaz mıydı? Matematiği, tabiat bilimleri ile beşeri ve sosyal bilimleri yatay kesen ve kültürlerden doğan ama kültürleri aşan bir düşünme tarzı olarak görmek istemez misin? Bu derste, matematiğin temel kavramlarını ve matematiksel düşünme yollarını öğrenirken matematik üzerine de düşünmüş olacaksın. Bundan önceki okul hayatında matematikle kurduğun ilişki, matematiğin gündelik hayatının her alanına sirayet ettiğini gördükçe değişecek ve dönüşecek. Matematiksel düşünme dersi konularıyla, bakış açısıyla, görsel malzeme desteğiyle işte bu dönüşümü hedefliyor.

“Matematiksel Düşünme” dersi, hangi arkaplandan gelirse gelsin ve eğitim altyapısı ne olursa olsun bütün öğrencileri temel matematiksel kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak başlıca konular arasında, matematiğin tabiatı ve kullanımı; farklı toplumlarda matematiğin yeri ve anlamı; sonsuzluk, sayılar ve sayma gibi temel kavramlar; küme kuramı ve sembolik mantık; çıkarımın ve matematiksel ispatın mantığı; ihtimal hesapları ve istatistik; matematiksel modelleme ve sayısal verilerin görsel ifadesi/sunumu bulunmaktadır.  
​​​ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Bilgiye erişimin hızlanması, eleştirel düşünme becerilerinin önemini daha da artırdı. Bu derste düşünmenin temellerini öğrenirken eleştirel okuma ve yazma becerilerini aktiviteler, örnekler ve projeler yoluyla uygulama fırsatı bulacaksın. Bugüne kadar aldığın bütün dersler, soru işaretlerini azaltmaya çalıştı. Bu derste tam tersi olacak ve soru işaretlerin artacak. Ama sen bu soru işaretlerini seveceksin.

“Eleştirel Düşünme” dersi öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir.​
​​​TOPLUM VE KÜLTÜRÜ ANLAMAK
İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel koşullar bizi nasıl etkiler? Biz onları nasıl etkileriz? İnsanlar hangi koşullar ve yapılarda bir araya gelir? Bir arada yaşayan insanlar neden birbirinden ayrılır ya da daha çok yakınlaşır? Dersimizde, bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak insanlık deneyimini zenginleştiren ya da yoksullaştıran, toplayan ya da parçalayan, çeşitlendiren ya da körelten, neşelendiren ya da zedeleyen insanlık hallerini, dünyanın mevcut durumunu sunan metinler, filmler, tartışmalar ve konularla diyalog halinde incelemeyi amaçlıyoruz.

“Toplum ve Kültürü Anlamak” dersi, öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir.​
​​​SİYASET VE EKONOMİYİ ANLAMAK
Üretmek mi, dağıtmak mı? Sahip olmak mı, paylaşmak mı? Ya da ekonomi mi önce gelir, siyaset mi? Siyaset, sadece seçimlerden, bürokrasiden ya da kısır çekişme ve polemiklerden mi ibarettir? Yoksa siyaset bir toplumsal varoluş biçimi midir? Ekonomi ile siyaset birbirinden ayrıştırılabilir mi? Ahlak, siyaset ve ekonominin üstünde midir? Yoksa siyaset ve ekonominin kendilerine mahsus ahlak kuralları mı vardır? Bu ve benzeri can alıcı soruların cevaplarının arandığı bu derste, içinde yaşadığımız siyasi ve ekonomik sistemin ortaya çıkışı tarihsel ve mukayeseli olarak incelenecek, temel varsayımları ve ön kabulleri masaya yatırılacaktır. Bu çerçevede modern ulus-devletin tabiatı, ideolojiler, anayasalar, başlıca ekonomik kurumlar, temel ekonomik kurallar ve işletme prensipleri gözden geçirilecek, küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir.

“Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak” dersi, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.​
​​​DÜNYA MEDENİYETLERİ VE KÜRESEL KARŞILAŞMALAR I - II
Biz bugün demokrasiyi tartışırken, bu kavram 2500 sene önce Atina şehir devletinde tanımlanmaya başlanmıştı. Biz bugün küreselleşmeyi tartışırken, İbn Batuta 14. yüzyılda Fas’tan yola çıkıp Delhi ve Çin’e, Etiyopya ve Zanzibar’a seyahat ediyordu. Biz bugün birlikte yaşama geleneğini tartışırken, Endülüs ve Kudüs’te Müslüman, Hıristiyan ve Yahudiler 700 yıl süren bir kültürel sentez inşa ettiler. Biz bugün emperyalizmden yakınırken, onun temelleri 16. yüzyılda Colombus’un Amerika kıtası seferleriyle atılmıştı. Bu dersimizde sana geniş bir dünya vizyonu katmak istiyoruz. Kalıplaşmış, ezbere dayalı tarih bilgilerini zihinlerden silmeyi hedefliyoruz.
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan “Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar”, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir.

“Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar” dersi erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.​
​​​MODERN TÜRKİYE’NİN OLUŞUMU I - II
1900’lerde yıkılan sadece Osmanlı değildi, imparatorluklar tarih sahnesinden kalkıyordu. 1923’te kurulan sadece Türkiye Cumhuriyeti değildi. Ulus-devletler kuruluyordu. 1990’larda ise dünyaya açılan sadece Türkiye değildi, dünya küreselleşiyordu. Demokratikleşme serüvenimiz, sosyal gelişme ve felaketlerimiz, ekonomik alanda neo-liberalleşmemiz, nüfus ve şehirleşme hikâyelerimiz dünyayla birlikte düşünüldüğünde daha da anlamlı hale geliyor. Bir tarafta dünya, bir tarafta Türkiye tarihi gibi klasik bir yaklaşım yerine, evrensel ve özgün yönleriyle Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin tarihi, bu dersin konusu olacak.

“Modern Türkiye’nin Oluşumu I” dersinde on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar modern Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacağız. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye’yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.

“Modern Türkiye’nin Oluşumu II” İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bugünlere modern Türkiye’nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye’de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.​
​​METİN ÇÖZÜMLEMESİ: ETKİLİ İLETİŞİM VE AKADEMİK YAZIM I - II​
“Metin Çözümlemesi: Etkili İletişim ve Akademik Yazım I/II” dersleri birinci sınıftan itibaren alınacak derslerdeki çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan akademik İngilizce bilgisini geliştirmeyi hedefliyor. Derslerin içeriği, öğrencilerin derse aktif katılımıyla ingilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

“Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim” dersinde öğrencilere metinleri eleştirel ve objektif bir gözle incelemek ve etkili yazılı ve sözlü iletişimde bulunmak için gereken beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli tür, konu, ton ve tarzda metinleri okuyacak, tartışacak ve cevaplandıracaklardır. Özetleme, açımlama, tartışma ve betimleme gibi, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri öğrenecek ve geliştireceklerdir. Ders bilimsel ve sanatsal, akademik ve yaratıcı, edebi ve olgusal, resmi ve gayrı resmi okuma ve yazma tarzları üzerinde duracaktır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler yalnızca eğitimlerinde değil aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de kendilerine yardımcı olacak iletişim ve analiz becerilerini edineceklerdir.

“Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım” dersinde öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.
​​​TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I - II
“Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I/II” derslerinde eleştirel okuma ve yazma pratikleri değişik görünüm ve boyutlarıyla ele alınacak. Değişik metin türleriyle ne gibi ilişkiler kurmaktaydık ve kuruyoruz? Sözlü kültürün baskın olduğu dönemlerde ne gibi yazılı materyaller mevcuttu? Matbaanın icadı ve yaygınlaşması, yazılı kültürü nasıl dönüştürdü? İnternet çağında blog ve entry gibi yazma biçimleri ne gibi okuma pratiklerine yol açıyor? Dersimiz, bu ve bunun gibi sorulara tartışma ortamında yanıtlar aramayı hedefliyor. Uluslararası öğrencilerin zorunlu Türkçe dersleri olan UNI 111 ve UNI 112 kodlu dersler yerine “Uluslararası Öğrenciler için Türkçe” derslerine kayıt olmaları gerekmektedir.

“Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I” dersi metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreç
“Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I/II” derslerinde eleştirel okuma ve yazma pratikleri değişik görünüm ve boyutlarıyla ele alınacak. Değişik metin türleriyle ne gibi ilişkiler kurmaktaydık ve kuruyoruz? Sözlü kültürün baskın olduğu dönemlerde ne gibi yazılı materyaller mevcuttu? Matbaanın icadı ve yaygınlaşması, yazılı kültürü nasıl dönüştürdü? İnternet çağında blog ve entry gibi yazma biçimleri ne gibi okuma pratiklerine yol açıyor? Dersimiz, bu ve bunun gibi sorulara tartışma ortamında yanıtlar aramayı hedefliyor. Uluslararası öğrencilerin zorunlu Türkçe dersleri olan UNI 111 ve UNI 112 kodlu dersler yerine “Uluslararası Öğrenciler için Türkçe” derslerine kayıt olmaları gerekmektedir.

“Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I” dersi metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.

“Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II” dersi metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
​​​BİLİM VE TEKNOLOJİYİ ANLAMAK
Bilim yaşadığımız toplumu nasıl dönüştürüyor? Bilimsel bilgi nasıl üretiliyor? Yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırdı mı, yoksa daha da mı zorlaştırdı? Bizi gelecekte ne tür arabalar, bilgisayarlar ve makineler bekliyor? Mühendis olmanın gerektirdiği etik sorumluluklar neler? Bilim ve Teknolojiyi Anlamak dersi bu sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Bu derste robotlardan genleri oynanmış organizmalara, nanoteknolojiden bilgi toplumuna kadar birçok konu mercek altına alınarak, teknolojinin toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi inceleniyor.

“Bilim ve Teknolojiyi Anlamak” dersi fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır.​
​​​DOĞA VE BİLGİYİ ANLAMAK
Doğa ve bilgi deyince ne anlıyoruz? Bugün “doğru” bildiğimiz şeylerin gerçekten doğru olup olmadığından nasıl emin olabiliriz? Bu tür soruların muhtemel cevapları sahip olduğumuz dünya görüşleriyle birebir ilişkili. Düşünce tarihi bir öncekini yanlışlayarak olgunlaşan “dünyagörüşleri”yle doluyken mutlak ve üstün bir dünyagörüşünden söz edilebilir mi? Örneğin Aristoteles’in doğruları Newton’la, Newton’un doğruları Eistein ve Heisenberg’le sınırlanmış. Sınır kavramı  da enteresan! İnsanın veya toplumların kendisinin ve öteki’nin sınırlarını bilmesi, bilse bile bir sınırda durması zannedildiği kadar kolay mı? Doğa ve bilgi etrafındaki tartışmaların biraz soyut ve teorik olduğu doğru.  Ancak siyaset, ekonomi, kültür ve sanat üzerindeki etkileri düşünülürse bir o kadar da somut ve pratik. Görüldüğü üzere doğa ve bilgiden başlayıp pek çok alana uzanmak mümkün. O halde bilim tarihinden bilim felsefesine uzanan heyecanlı bir serüven sizi bekliyor.

“Doğa ve Bilgiyi Anlamak” dersi iki ana konu etrafında şekillenmektedir: doğa düşüncesi ve bilgi kavramı. Bu esasa bağlı kalarak Doğa ve Bilgiyi Anlamak dersinde farklı dünya görüşlerinin kadim zamanlardan 20. yüzyıla ya da doğa felsefesinin ilk örneklerinden modern bilimin ortaya çıkışına kadarki evrimi, yöntemleri ve felsefi/metafizik arkaplanı incelenmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin geçici/yerel ve kalıcı/evrensel yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak; toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarla ilişkisinin yanı sıra gerçeklik ve doğa ile irtibatı da tartışılacaktır.   
​​​BİLİM VE ÇEVREYİ ANLAMAK
Bu ders mevcut çevresel ve ekolojik krizlerin durumunu, bu krizlere karşı önerilen çözümleri ve uyguladığımız bilimin doğasının çevremizdeki doğal dünyanın durumuyla ne şekilde ilişkili olduğunu keşfetmeyi amaçlar. Krizin farklı yönlerine değindikten sonra ders krizin ardındaki en direk nedenleri ve yaygın çevreciliğin doğasını tartışır. Sonrasında ders, yaygın çevreciliğin son 40 yılda çevresel degradasyon dalgasını döndürmede neden büyük ölçüde başarısız olduğunu açıklamaya yardım eden krizin derin nedenlerini inceler. Son olarak dini çevrecilik dahil olmak üzere alternatif yaklaşımların krize nasıl daha kapsamlı cevaplar getirebileceği ele alınır.​
​​​DİNİ ANLAMAK
Ders iki bölümde işlenir. Birinci bölüm dünya dinlerinin tarihi, ikinci bölüm ise dini devlet ve toplum kapsamında anlamayı içerir. Tarih yazımı, metodolojiler ve dünya dinleri tarihi üzerine tematik konulara genel bir girişin ardından, bu alandaki, “din”, “maneviyat”, “kutsal” düşüncesi, “ilkel dinler”, “dünya dinleri” vs. gibi temel kavramları tartışacağız. Dersin bu bölümü, Hinduizm, Budizm, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinleri ve ilk dini geleneklerin tarihsel gelişimini özel olarak ele alacaktır. İnanç sistemleri, dünya görüşü, idealler, etik ve her bir geleneğin ritüelleri öğrencilere tanıtılacak. Bu derste dinlerin belli özelliklerini karşılaştıracağız ancak teolojik karşılaştırmalara (bu karşılaştırmalı dinler üzerine bir ders değil) odaklanmak yerine, dünya dinlerinin kökenleri, ortaya çıkış süreçleri, tarihi gelişimleri ve yayılmalarına odaklanacağız. Kökten dincilik, köktencilik, modernliğe yanıt, kadının maneviyatı” ve “geleceğin dini” dahil olmak üzere birçok çağdaş mesele tartışılacak. Dersin ikinci bölümünde, tarihsel, siyasi ve sosyolojik bakış açılarıyla din - devlet arasında ve din -toplum arasındaki etkileşime odaklanacağız.​
​​​KÜLTÜREL KARŞILAŞMALARI ANLAMAK
Bu ders, 11. ilâ 17. yüzyıllar arasında yakın Doğu İslam ülkeleri ve civarında ortaya çıkan kültürel ve cihanşümul münasebetleri İbn Fadlan, Nasır Hüsrev, İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi kayda değer seyyahların gözleri ile veriyor. Amaç, İslam dünyasının klasik çağlarındaki kültürel ve cihanşümul münasebetleri anlaşılabilir bir çerçeve içinde sunmaktır. Modern bir araştırmacı, Müslümanlar, Hindular, politikacılar, tüccarlar, sofiler, savaşçılar ve profesyonel eğlence ustaları arasındaki etkileşimlerin tabiatını anlamak için, farklı kaynaklardan gelen tarihi rivayetleri gözden geçirmelidir. Aşikârdır ki, tarihi ve kültürel bir hadise, sadece kronolojik bir çerçeve içinde ana gerçekler verilerek anlaşılamaz. Hadisenin portresini, günlük hayat pratikleri, efsaneler ve  renkli hikâyeler içeren seyahat anekdotları yardımıyla çizmek, talebeyi o dönemin “bağlantılı tarihi” konusunda meraklı ve şevkli hale getirecektir.​
​​​SANAT VE MİMARLIĞI ANLAMAK
Sanat ve mimarlığa genel bir giriş niteliğindeki bu dersin amacı görsel temsile ve mimari anlatıma vurgu yaparak sanat ve mimarlık kültürünü anlatmaktır. Dersimizde sanat eserlerinin yorumlanması için gerekli temel analiz ve metodoloji araçları tanıtılacak, tarihsel ve coğrafi boyutlarıyla insanlığın görsel kültürünün yanı sıra "sanat" ve "mimarlık"ın niteliği ve kapsamı hakkındaki temel sorular ele alınacaktır. Sanatın zevk, anlam ve estetik deneyim boyutları incelenecektir. Sanatsal üretim, hamilik, maddi kültür yoluyla kimlik, etkileşim ve farklılıklar gibi sorunsallar da ele alınacaktır. Her dersin konusu power point ve benzeri görsel-işitsel malzemeler yardımıyla işlenecektir. Dersimiz görsel anlama ve yorumlama üzerine dayalı bir derstir.​
​​​ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE I-II-III-IV-V-VI
​“Uluslararası Öğrenciler için Türkçe” dersleri, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ortak Dersler kapsamında sunulan iki dönemlik bir derstir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlar. Uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi, dil seviyeleri farklı öğrenciler için Türkçe temel iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalardan, Türkçe proje yürütme, sunum yapma ve makale yazmaya kadar farklı nitelik ve düzeyde uygulamaları kapsamaktadır. Şiir, hikaye, karikatür, şarkı, gazete yazısı ve film gibi otantik malzemelerin de yardımı ile öğrencilere Türk kültür ve edebiyatıyla tanışıklık kazandırmayı ve onları belli seviyelerde Türkçe yeterliğe eriştirmeyi hedefler.