Ortak Dersler (İngilizce programlar için)

​​​​​​​​​CLUSTER I

UNI 100 Exploring İstanbul - Dersimiz İstanbul​
This is the course for urban culture in general and Istanbul in particular. The main titles are world cities, individuals, places, arts, crafts, daily lives, and urban history. In addition to in-class discussions, the course includes guided tours and thematic presentations through which it is aimed at first, focusing on different life styles, cultures, structures, functions, and historical traditions in Istanbul and second, developing abilities of students for visual literacy and taking pictures.

Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
​​​UNI 117 Understanding Society and Culture - Toplum ve Kültürü Anlamak
This course, through familiarizing students with the basic concepts, themes and research agendas in the field of sociology, will introduce the participants to the understanding of the complexity of societies and cultures with the aim of developing a sociological imagination in the minds of the participants. It will try to make students involve in multiple ways of looking at the “familiar” world, societies, histories, and self but also to give them a sensibility towards the “unfamiliar” world of “others”. They will gain awareness of the major domains of individual and social life, and some major institutions including the self, everyday life, class and poverty, identities, racism, gender, city and modernity. The subjacent idea is that, in order to comprehend the changing world, one has to be able to use the tools of sociological analysis which are in constant transformation; and also one has to develop a critical and creative approach in the face of continuities and discontinuities of social and cultural lives.

Bu ders öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir.​

​​​UNI 118 Understanding Politics and Economy - Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
This course offers a systematic discussion of politics, economics, and management in a social context. First, the nature of states, ideologies, constitutions, and major political institutions, with special attention to global political interaction, will be stressed. Secondly, in a simplified form, micro/macro economic theory will be explained. Then, the basic principles of managing organizations will be discussed.

Bu ders, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.
​​​UNI 221 World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE - Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar MS 1300’den Önce
World Civilizations and Global Encounters is a two-semester compulsory university course providing a cross-cultural overview of world history from ancient to modern times. The course proceeds chronologically, but has the objective of exploring crucial themes of human activity from a global perspective. The diversity of human civilizations will be traced in terms of their historical, cultural, political and economic formation with a special emphasis on their interactions, similarities and differences. The ultimate aim of the course is to reflect on the concept of historical change and its connotations for the present day. 

Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir.
​​​UNI 222 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE - Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar MS 1300’den Sonra
UNI 222 will start with a discussion of the concept of early modernity and its application to post-1300 world history. In the following weeks, the lectures will explore the dynamics, factors and paths of specific historical change in different regions of the world from the 15th century onwards. Major topics of discussion will include the Renaissance and Reformation in Europe; the state, society and culture in the early modern Middle East; transformations in European feudalism; the revolutions of 1789 and 1848 in Europe; Safavid and Mughal empires; the changing dynamics of Ottoman imperial power in relation to the Habsburg, Russian and Chinese empires; and the question of modernity. Issues regarding the transformations in the political, cultural, ideological and institutional make-up of different imperial structures that ushered in the modern era will remain a focus throughout the survey.

UNI 222 erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.​
​​​UNI 201 Formations of Modern Turkey I - Modern Türkiye’nin Oluşumu I
UNI 201 will aim to understand the political, social, economic and cultural roots and processes of modern Turkey from the beginning of the nineteenth century to the end of the Second World War. All aspects of Ottoman modernization and the path leading to the Republic from the experiences of Tanzimat Reforms and Constitutionalism will be evaluated in relation to the then contemporary developments in the world. In addition to the dynamics and factors that shaped modern Turkey, this course will focus on the continuities and ruptures between Ottoman Turkey and Republican Turkey.

 UNI 201 on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye'yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.​
​​​UNI 202 Formations of Modern Turkey II - Modern Türkiye’nin Oluşumu II
UNI 202 directed to understanding the recent history of Turkey from the Second World War to our day, in its political, social, economic and cultural aspects. In light of the developments in the world, the main dynamics and processes of the history of Turkey of the last fifty-sixty years will be evaluated. The transformations in Turkey, such as the shift from a single-party system to a multi-party democratic political life, from the Cold War to the new global world, and their results will be discussed with respect to almost all of their dimensions, from internal politics to external politics, from socio-economic structures to ideological movements.

UNI 202, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugünlere modern Türkiye'nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye'nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye'de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.​
​​​UNI 111 Critical Reading and Writing in Turkish I - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I
The aim of this course is to describe what ‘text’ signifies, discuss the basic features of oral, printed and electronic text forms and analyze these forms with examples from daily life. The course is designed to discuss how the idea of text acquires variety in cultural life. Firstly, the focus will be on the production, circulation and reception processes of the text. Afterwards, the textual styles produced by oral culture, written culture and printed culture will be addressed in continuity with the conditions of their historical genesis. The basic features of oral culture and literary forms based on orality will be described, after which the traces of oral culture in daily life will be discussed. With the aim of demonstrating how writing and reading practices have been affected by the advent of the printing press, the main features of textual forms before printing will be presented and the printing press’s transformation of these features will be showed. After the evaluation of the role of the printing press in the formation of the modern notion of literature, the features specific to each form of printed text with a low level of fiction, such as newspaper articles, columns, articles and essays will be discussed with examples. In this course based on in-class discussion, after the main concepts are presented, the students are expected to discuss different textual forms and afterwards write essays, which analyze different aspects of these forms. Thus the students will have a firsthand experience of the production, circulation and reception practices of the text.

Bu derste, metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
​​​UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish II - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
UNI 112 has been designed to discuss how the idea of text acquires variety in cultural life. Firstly, the objective will be to describe the basic methods of textual criticism. Afterwards, these methods will be applied to examples from the literary forms of novel and poetry. Critical approaches specific to each form will be shown. The course will lead from the printed text to the visual text and at the first stage of this, the focus will be on the relationship between theater and literature. Through the reading of the written text of a play and the watching of its performance, the relationship between text and performance will be discussed. At the second stage the relations between film and literature will be analyzed; the discursive and thematic qualities of film adaptations from literary texts will be shown. At the last stage, the textual forms of electronic culture will be determined and the specific features of forms such as entries and blogs will be explored in a comparative relation to oral and printed texts. The course will end with a general discussion of the concept of text departing from the various types of text seen during the two semesters. In this course based on in-class discussion, after the presentation of the main concepts, the students are expected to discuss different textual forms and afterwards write essays analyzing different aspects of these forms. Thus the students will have a firsthand experience of the production, circulation and reception practices of the text.

UNI 112’de, metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
​​​UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication - Metin Çözümlemesi ve İngilizce Etkili İletişim
UNI 123 aims to endow students with the skills and tools necessary for the ability to analyze texts critically and objectively and to engage in effective written and oral communication. Students will read, analyze, discuss, and respond to texts of diverse genres, subject matter, tones and styles. They will learn and develop a variety of skills necessary throughout their education, such as summarizing, paraphrasing, argumentation and description. The course will deal with scientific and artistic, academic and creative, literary and factual, formal and informal styles of reading and writing. Through this course, students will gain the necessary communicative and analytical skills that will aid them not only throughout their education but also in their future careers.

UNI 123 öğrencilere metinleri eleştirel ve objektif bir gözle incelemek ve etkili yazılı ve sözlü iletişimde bulunmak için gereken beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli tür, konu, ton ve tarzda metinleri okuyacak, tartışacak ve cevaplandıracaklardır. Özetleme, açımlama, tartışma ve betimleme gibi, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri öğrenecek ve geliştireceklerdir. Ders bilimsel ve sanatsal, akademik ve yaratıcı, edebi ve olgusal, resmi ve gayrı resmi okuma ve yazma tarzları üzerinde duracaktır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler yalnızca eğitimlerinde değil aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de kendilerine yardımcı olacak iletişim ve analiz becerilerini edineceklerdir.​

​​​UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing - Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım
UNI 124 aims to develop students' critical analysis skills and to introduce students to academic research. Academic writing is also a major component of this course. Through a theory and practice combined study of academic writing techniques, stretched throughout the semester, students will learn how to prepare a research paper. Thus they will be expected to produce well-written essays and to prepare and deliver effective presentations. Students will be guided through the steps of conducting research and organizing and writing an academic paper. By the end of the semester, each student will be expected to hand in the final version of their academic paper.

UNI 124 öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.​
​​​UNI 115-116-215-216-315-316 Turkish for International Students I-II-III-IV-V-VI - Ulus. Öğrenciler için Türkçe I-II-​III-IV-V–VI
Turkish for International Students is a communicative job-based language course and has been designed for students who do not speak Turkish. It has the quality of entrance to Turkish  daily life culture in modern Turkey. During the course students will acquire funamental language skills as grammar, listening, writing and speaking and will complete assignments given to them in certain places and situations. In this course where the only administrator is the instructor, students are expected an active learning.
Uluslararası Öğrenciler için Türkçe dersi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ortak Dersler kapsamında sunulan iki dönemlik bir derstir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlar. Uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi, dil seviyeleri farklı öğrenciler için Türkçe temel iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalardan, Türkçe proje yürütme, sunum yapma ve makale yazmaya kadar farklı nitelik ve düzeyde uygulamaları kapsamaktadır. Şiir, hikaye, karikatür, şarkı, gazete yazısı ve film gibi otantik malzemelerin de yardımı ile öğrencilere Türk kültür ve edebiyatıyla tanışıklık kazandırmayı ve onları belli seviyelerde Türkçe yeterliğe eriştirmeyi hedefler.

​​​UNI 110-UNIT 110 Modernlik,  Şehir ve Mimarlık 
Modernlik, Şehir ve Mimarlık dersi, modernlik kavramının önce şehirlerde ardından metropollerde nasıl ortaya çıktığıyla ilgilenmektedir. Ders, dünya genelindeki bu değişimi tek bir kültür coğrafyasıyla sınırlı kalmayarak, bir dizi önemli metropolü eksen alarak gözden geçirmeye yöneliktir. Amaç, farklı metropollerin farklı modernlikler, farklı toplumsallıklar, farklı kültürler, farklı mimarlıklar ürettiğini, tekil bir modernlik güzergahının mümkün olmadığını tartışmaktır. Ele alınacak metropoller Kahire, İskenderiye gibi İslam dünyasında, Tokyo gibi Uzakdoğu'da, Londra, Paris, Berlin gibi Avrupa'da, New York gibi ABD'de, Hong Kong ve Kalküta gibi eski sömürge topraklarında konumlanmaktadır.​​
In this course, the concepts of modernity and city will be discussed within the scope of architecture. In the modernity, there is no single route.  Different metropolises may produce different modernities, socialities, cultures and architectures. Because of that reason, this course aims to review all changes and transformations all over the World rather than  a single cultural geography.  This course focuses on some metropolises such as Tokyo which is important for the Far East, Cairo and Alexandria which is important for the Islamic world, Hong Kong, Calcutta etc.

 ​
​CLUSTER II
UNI 101 Mathematical Reasoning (Matematiksel Düşünme)​
A review of fundamental concepts and tools of mathematics to develop the students’ understanding and skills of basic mathematical ideas, tools and techniques. Students will learn mathematical reasoning, to relate mathematical tools and concepts with their everyday life, thus using mathematics effectively to make better decisions throughout their lives. They will develop basic modeling skills with examples from nature, engineering, economics, music and arts. Active tutorials will provide them with hands-on practice for solving problems. A review of fundamental algebra will help them work comfortably with symbols and expressions. Simple team projects will encourage them to do research on a given topic, summarize findings and present them to an audience in a compact and attractive way. Regular class attendance with weekly preparation is needed.

Bu ders, hangi arkaplandan gelirse gelsin ve eğitim altyapısı ne olursa olsun bütün öğrencileri temel matematiksel kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak başlıca konular arasında, matematiğin tabiatı ve kullanımı; farklı toplumlarda matematiğin yeri ve anlamı; sonsuzluk, sayılar ve sayma gibi temel kavramlar; küme kuramı ve sembolik mantık; çıkarımın ve matematiksel ispatın mantığı; ihtimal hesapları ve istatistik; matematiksel modelleme ve sayısal verilerin görsel ifadesi/sunumu bulunmaktadır.​​
​​​UNI 102 Critical Thinking - Eleştirel Düşünme
This core course is designed to provide the basic skills and tools needed for thinking critically, analyzing information effectively, drawing valid conclusions, and presenting them persuasively. Topics include the relationship between language and thought, a basic introduction to symbolic logic, the structure and components of argumentation, fallacious reasoning, uncertainty and randomness, deductive and inductive reasoning, causality, decision making, and ethics and fair-mindedness.

Bu ders öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir.​​
​​​UNI 137 Mathematics for Practice - Uygulamalı Matematik
Bu derste öğrencilerin matematikle ilgili temel düşünceleri, araç ve tekniklere dair beceri ve kavrayışlarını geliştirmek için matematiğin temel kavramları ve araçları incelenir. Öğrenciler, bu derste matematiksel düşünmeyi, günlük yaşamları ile matematiksel araçları ve kavramları ilişkilendirmeyi ve böylece hayatlarında daha iyi karar almak için matematiği etkili kullanmayı öğrenir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örnekler ile temel modelleme becerileri geliştirir. Etkin bir şekilde kullanılan öğrenci-akademisyen görüşmeleri, öğrencilerin sorunları çözme konusunda pratik kazanmalarını hedeflemektedir. Temel cebir incelenerek, öğrencilerin semboller ve ifadelerle rahatça çalışmaları sağlanır. Basit grup çalışmaları, öğrencileri kendilerine verilen bir konuda araştırma yapmaya, araştırma bulgularını özetleyerek kompakt ve çekici bir şekilde bir dinleyiciye sunmaya teşvik eder. Bu derse düzenli katılım ve haftalık olarak hazırlık zorunludur. Ödevler notlandırılmamaktadır, ancak uygun öğrenme ve öğrenilenlerin hafızada yer etmesi için ödevlerin yapılması önemlidir.​​
​​​MATH 103 Calculus I - Matematik I
Preliminaries. Limits and continuity. Rate of change of a function. Derivatives, applications of derivatives. Active tutorials will provide students with hands-on practice for solving problems, they will will be collected and loosely graded. A review of fundamental algebra will help them work comfortably with symbols and expressions. Regular class attendance is needed.

Bu derste, analitik geometri dahil olmak üzere diferansiyel hesap; fonksiyonlar, limitler ve süreklilik; türevler, türevleme teknikleri ve uygulamaları; logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar ele alınır.​
​​​MATH 104 Calculus II - Matematik II
Continuation of MATH 103 to cover further methods and applications of calculus. To understand, practice, apply and communicate calculus concepts, skills and techniques as needed by engineering students.

Bu derste belirli ve belirsiz integral (tümlev); tümlev hesaplama teknikleri; matematik ve mühendislikteki uygulamalar; sonsuz seri ele alınır.​
​​​PHIL 101 Logic I (Classic) - Mantık I
Bu ders, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığına giriş konularını kapsamaktadır. Öğrenciler, bu derste, gündelik dildeki argümanları, sembolik formüllere dönüştürmeyi, argümanların geçerliliğini değerlendirmek için çıkarım kurallarını ve doğruluk tablosunu kullanmayı ve önermeler mantığı içinde teorem kanıtlamayı öğrenirler. Ders, birinci derece yüklem mantığının sembolik formülleri tanıtılarak tamamlanır.​
​​​PHIL 102 Logic II (Modern) - Mantık II
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Phil 101 dersinin kaldığı yerden başlar. Çıkarım kuralları, teoremler, doğruluk fonksiyonlu açılımlar ve argümanların geçerliliğinin değerlendirmesi dahil olmak üzere birinci derece yüklem mantığı ayrıntılarıyla işlenir. Son bölüm ise özdeşlik konusunu kapsar.​​
​​​ENGR 101 Introduction to Programming (Programlamaya Giriş)​
The overarching goal in this course is to build an Engineer mindset in preparation for the upper level courses in engineering curriculum. More specifically, the course aims to teach computational problem solving skills. In particular, understanding a problem, defining steps for a computational solution, and expressing the solution in a programming language is a major goal of this class. To this end, the course aims to enable students write small-to-medium scale computer programs that solve real life problems.
Bu dersin temel hedefi, mühendislik müfredatındaki üst düzey kurslara hazırlık amacıyla Mühendis zihniyetini oluşturmaktır. Daha spesifik olarak, ders, sayısal problem çözme becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, anlamak, bir hesaplama çözümü için adımlar tanımlamak ve çözümün bir programlama dilinde ifade edilmesi bu dersin başlıca amacıdır. Bu amaçla, ders öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözecek küçük ve orta ölçekli bilgisayar programları hazırlamalarını amaçlamaktadır.​

CLUSTER III
​​​UNI 203 Understanding Science and Technology - Bilim ve Teknolojiyi Anlamak​
This course is designed as an introduction to the basic principles and concepts of physical and information sciences, and the comprehension of scientific information and the understanding of issues of science and technology in contemporary society. The course is suitable for students with backgrounds in both natural/physical and social sciences. It allows students in physical and information sciences to think more critically about the impact and consequences of their work on society. It allows students from social sciences to develop a critical understanding of the role of science and technology in the world. The basic goal of this interdisciplinary course is to cross some of the assumed and traditional boundaries drawn between physical and social sciences. The purpose of the course is the study of how scientific and technological innovations affect social, political and cultural values, and how these in turn affect science and technology. Goals of the course include understanding the relationship between society and scientific and technological innovation, and the directions and risks of science and technology. The issues of ethics and how it relates to science and technology practices will also be discussed through several case studies. Examples will span a variety of areas from computer science to biomedicine, from neuroscience to physics, genetic modification and mathematics.

Bu ders fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır.​​
​​​UNI 204 Understanding Nature and Knowledge - Doğa ve Bilgiyi Anlamak
In this course, we study the history of natural philosophy from Ancient Period to the 19th century to understand the common philosophical/cosmological background on which the natural, behavioral and social sciences reside, to study the metaphysical foundations of the scientific/scholarly knowledge, to trace the temporal and regional as well as permanent aspects of scientific/scholarly thought and to build up a holistic view towards nature, knowledge and science.

 
Bu ders iki ana konu etrafında şekillenmektedir: doğa düşüncesi ve bilgi kavramı. Bu esasa bağlı kalarak Doğa ve Bilgiyi Anlamak dersinde farklı dünya-görüşlerinin kadim zamanlardan 20. yüzyıla ya da doğa felsefesinin ilk örneklerinden modern bilimin ortaya çıkışına kadarki evrimi, yöntemleri ve felsefi/metafizik arkaplanı incelenmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin geçici/yerel ve kalıcı/evrensel yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak; toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarla ilişkisinin yanı sıra gerçeklik ve doğa ile irtibatı da tartışılacaktır.   ​
​​​UNI 205 Understanding Science and Environment - Bilim ve Çevreyi Anlamak
This course explores the state of the current environmental/ecological crisis, the proposed solutions to the crisis, and the way nature of science we practice is related to state of the natural world around us. After a summary of the different aspects of the crisis, the course discusses the most direct causes behind the crisis and the nature of the mainstream environmentalism. Next, the course explores the deepest causes of the crisis which help to explain why mainstream environmentalism has largely failed to turn the tide of environmental degradation in the last 40 years. Finally, how do the alternative approaches, including religious environmentalism, might have more comprehensive answers to the crisis?

Bu ders mevcut çevresel ve ekolojik krizlerin durumunu, bu krizlere karşı önerilen çözümleri ve uyguladığımız bilimin doğasının çevremizdeki doğal dünyanın durumuyla ne şekilde ilişkili olduğunu keşfetmeyi amaçlar. Krizin farklı yönlerine değindikten sonra ders krizin ardındaki en direk nedenleri ve yaygın çevreciliğin doğasını tartışır. Sonrasında ders, yaygın çevreciliğin son 40 yılda çevresel degradasyon dalgasını döndürmede neden büyük ölçüde başarısız olduğunu açıklamaya yardım eden krizin derin nedenlerini inceler. Son olarak dini çevrecilik dahil olmak üzere alternatif yaklaşımların krize nasıl daha kapsamlı cevaplar getirebileceği ele alınır.​
​​​UNI 206 Understanding Human Nature - İnsan Doğasını Anlamak
A human is defined through different layers of spiritual, biological, psychological and social forms; and in this lesson human will be examined in the context of a number of elements thought to form human nature such as self, consciousness, free will, reasoning, cognition / intelligence, reasoning, memory, language, emotion, thought, love and morality. Thus, it will be argued whether there is a real nature as a species that can separate human beings from other beings, and whether or not a person has a capacity to know or understand himself.

Bu derste ruhsal, biyolojik, psikolojik ve sosyal şeklinde değişik katmanlar üzerinden tanımlanan insan; benlik, bilinç, özgür irade, akıl yürütme, biliş/idrak, akıl yürütme, hafıza, dil, duygu, düşünce, sevgi ve ahlak gibi insan doğasını oluşturduğu düşünülen bir takım unsurlar eşliğinde incelenecektir. Böylece, bir tür olarak insanı diğer varlıklardan ayırabilecek gerçek bir doğanın bulunup bulunmadığı ve insanın kendisini bilebilecek veya anlayabilecek bir kapasiteye sahip olup olmadığı tartışılacaktır.​
​​​UNI 207 Understanding Religion - Dini Anlamak
The course will be on two parts. The first part is about history of world religions and the second one is about understanding religion within the context of state and society. After a general introduction to the historiography, methodologies and thematic issues of the history of world religions, we will discuss the key concepts in the field such as “religion,” “spirituality,” the idea of “sacred,” “primitive religions,”  “world religions,” etc. This part of the course will have special attention paid to the historical development of early religious traditions and major world religions, such as Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam. Students will be introduced to the belief systems, worldview, ideals, ethics and rituals of each tradition. We will compare certain aspects of religions but we won't focus on theological comparisons,(this is not a course on comparative religions), rather the course will focus on understanding the origin, process of formation, historical development and spread or world religions. Several contemporary issues will be discussed, such as including “fundamentalism,” “radicalism,” “response to modernity,” “women’s spirituality,” and “the future of religion,” and etc.  In the second part of the course, we will focus on the interactions between religion and state and between religion and society from the historical, political, and sociological perspectives.

Ders iki bölümde işlenir. Birinci bölüm dünya dinlerinin tarihi, ikinci bölüm ise dini devlet ve toplum kapsamında anlamayı içerir. Tarih yazımı, metodolojiler ve dünya dinleri tarihi üzerine tematik konulara genel bir girişin ardından, bu alandaki, “din”, “maneviyat”, “kutsal” düşüncesi, “ilkel dinler”, “dünya dinleri” vs. gibi temel kavramları tartışacağız. Dersin bu bölümü, Hinduizm, Budizm, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinleri ve ilk dini geleneklerin tarihsel gelişimini özel olarak ele alacaktır. İnanç sistemleri, dünya görüşü, idealler, etik ve her bir geleneğin ritüelleri öğrencilere tanıtılacak. Bu derste dinlerin belli özelliklerini karşılaştıracağız ancak teolojik karşılaştırmalara (bu karşılaştırmalı dinler üzerine bir ders değil) odaklanmak yerine, dünya dinlerinin kökenleri, ortaya çıkış süreçleri, tarihi gelişimleri ve yayılmalarına odaklanacağız. Kökten dincilik, köktencilik, modernliğe yanıt, kadının maneviyatı” ve “geleceğin dini” dahil olmak üzere birçok çağdaş mesele tartışılacak. Dersin ikinci bölümünde, tarihsel, siyasi ve sosyolojik bakış açılarıyla din - devlet arasında ve din -toplum arasındaki etkileşime odaklanacağız.​
​​​UNI 209 Understanding Cultural Encounters - Kültürel Karşılaşmaları Anlamak
This course offers an overview of the cultural -  historical relationships emerged in Near Eastern Islamic countries and their neighbors between 11th and 17th centuries C.E, by the eyes of remarkable travelers such as Ibn Fadlan (Arab), Nasir Khusrow (Persian), Ibn Battuta (Moroccan-Berberi), and Evliya Celebi (Turkish-Ottoman). The main goal of this course is to give a clear, understandable frame of cultural -  intellectual relations for the Islamic world in the classical ages, by the eyes of Muslim travelers. To understand the nature of cultural and intellectual interactions among Muslims, Hindus, Sufis, politicians, traders, warriors and professional entertainers of this era, a modern researcher must review  historical narratives from different authors, with comparing to each other. It is obvious that a historical - cultural event cannot be understood only by giving basic facts in a chronological order. Drawing the historical picture with the help of travel accounts, including daily life practices, legends, and colorful stories will make the students enjoy intellectual history of that era.

Bu ders, 11. ilâ 17. yüzyıllar arasında yakın Doğu İslam ülkeleri ve civarında ortaya çıkan kültürel ve cihanşümul münasebetleri İbn Fadlan, Nasır Hüsrev, İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi kayda değer seyyahların gözleri ile veriyor. Amaç, İslam dünyasının klasik çağlarındaki kültürel ve cihanşümul münasebetleri anlaşılabilir bir çerçeve içinde sunmaktır. Modern bir araştırmacı, Müslümanlar, Hindular, politikacılar, tüccarlar, sofiler, savaşçılar ve profesyonel eğlence ustaları arasındaki etkileşimlerin tabiatını anlamak için, farklı kaynaklardan gelen tarihi rivayetleri gözden geçirmelidir. Aşikârdır ki, tarihi ve kültürel bir hadise, sadece kronolojik bir çerçeve içinde ana gerçekler verilerek anlaşılamaz. Hadisenin portresini, günlük hayat pratikleri, efsaneler ve renkli hikâyeler içeren seyahat anekdotları yardımıyla çizmek, talebeyi o dönemin “bağlantılı tarihi” konusunda meraklı ve şevkli hale getirecektir.​
​​​UNI 211 Understanding Art - Sanatı Anlamak
An introduction to art, the course is intended to give a general survey of artistic culture with an emphasis on visual representation. Basic tools of analysis and methodologies for the interpretation of works of art will be introduced. The course focuses not only on the visual culture of mankind in its historical and geographical dimensions, but will also address fundamental questions about the nature and scope of “art”. Dimensions of aesthetic experience, taste and meaning of art will be explored. Questions of identity through material culture, of influence, interactions and divergences, of artistic production and patronage will be investigated.

Sanata giriş dersinde görsel gösterim üzerinde durularak genel bir sanatsal kültür araştırması yapılması amaçlanmaktadır. Derste sanat eserlerinin yorumlanması için temel analiz araçları ve metodolojileri tanıtılacaktır. Bu dersle birlikte insanlığın sadece tarihi ve coğrafi boyutlarındaki görsel kültürüne değil, aynı zamanda “sanatın” doğası ve kapsamı ile ilgili temel sorulara da değinilecektir. Ayrıca estetik deneyimin boyutları ve sanatın anlamı incelenecektir. Bununla birlikte sanatın maddi kültür, farklılıklar ve sanatsal üretim konuları üzerindeki yeri ve etkisine yönelik tartışmalar yapılacaktır.​

​​​UNI 213 Understanding Ethics - Ahlakı Anlamak
Bu ders, felsefenin alt kolu olarak ahlak konusuna giriş niteliğindedir. Bu ders, erdem kuramı (Platon ve Aristo), Faydacılık (Bentham ve Mill) ve deontolojik kuramlar (Kant) gibi genel etik kuramlarını kapsar. Bu derste, bütün insanlar ve toplumlar için geçerli ve nesnel ahlaki ilkelerin var olup olmadığı, bu ilkelerin geçerliliğinin kültüre mi yoksa rölativistlerin iddia ettiği gibi bireysel seçimlere mi bağlı olduğu gibi sorular incelenir. Dersin diğer konuları arasında psikolojik ve ahlaki bencillik, değerlerin doğası ve neden ahlaklı olmak gerektiği, nasıl iyi bir hayat yaşayıp mutluluğa ulaşılacağı soruları bulunmaktadır. Dersin amacı herkesin hayatları boyunca sürekli karar almak ve seçim yapmak zorunda kaldığı bir takım ahlaki ve etik sorunlar üzerine düşünmesine yardımcı olmaktır.​​
​​​UNI 219 Music and Civilization - Müzik ve Medeniyet
This course aims to study the common thread between music and civilization. We will demonstrate that music is one of the showcases of civilization in terms of beliefs, values, and worldview. Although our focus will be on the Turkish music, ample examples will also be provided from various musical traditions around the world, both traditional and contemporary. Comparisons between music and other areas of civilization like architecture and poetry will be used to enable the student to fully realize, grasp and utilize civilizational principles. We will also cover how music reflects social change in both Ottoman-Turkish and Western civilizations.

Bu ders müzik ile medeniyet arasındaki ortak bağı incelemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle inançlar, değerler ve dünya görüşleri bakımından müziğin medeniyetin yansımalarından biri olduğu gösterilecektir. Odak noktamız Türk müziği olacak olsa da dünyadaki pek çok müzik geleneğinden, gerek çağdaş gerekse geleneksel, mebzul miktarda örnek de derslerimizde sunulacaktır. Öğrencilerin medeniyet unsurlarını tam olarak görüp anlayabilmesi açısından müzik ile medeniyetin mimari ve şiir gibi diğer alanları arasında mukayeseler yapılacaktır. Ayrıca müziğin Osmanlı-Türk ve Batı medeniyetlerindeki değişimi nasıl yansıttığını da inceleme imkanımız olacaktır.​
​​​UNI 212 Understanding Design​​

​This course aims to give students from different backgrounds how the way designers think help map and find solutions about various types of problems with an analytical and methodological insight. The course starts with the analysis of some design products in order to see what kind of approaches were used to solve problems designerly, independent from scale and context (design, architecture, visual communication design, graphic design etc.) Students are required to evaluate and reflect upon the built environment and artifacts by using some methods and approaches in design thinking and exploration. Following that, it is required from students to develop new design problem statements and solutions. User and human centered approaches and methods which are essential in design thinking are introduced and experimented. The terms and literature about service design and experience design are also introduced with related cases and examples. For the final, a new and innovative problem solving with a design solution is asked, based on the analysis and methodological approaches that are presented during the semester. ​


“Understanding Design" dersi, farklı alanlarda çalışan öğrencilere tasarımcı bakış açısıyla çeşitli sorunları çözebilme kabiliyeti sunmayı amaçlar. Buna göre, bu ders ölçek ve bazı bağlamlardan (görsel iletişim, mimarlık gibi) bağımsız olarak bir tasarımcı gözüyle bazı tasarım ürünlerinin analizi ile başlar. Burada, öğrencilerin tasarımsal düşünce ve araştırma yöntemlerini kullanarak yapılı çevreyi ve yapıtları değerlendirmeleri beklenir. Bunu takiben, öğrencilerin tasarım ürünleri ile ilgili sorun ve çözüm ifadelerini geliştirmesi gerekmektedir. Tasarım odaklı düşünmede önemli olan şey, tasarımların kullanıcı ve insan merkezli yaklaşım ve metotlarla yapılıyor olmasıdır.  Tüm bunlara dayanarak, son olarak öğrencilerden dönem boyunca sunulan metodolojik yaklaşımlar ve analizler ışığında yeni ve yeniliğe açık, tasarımcı bakış açısına dayanan çözümler sunmaları beklenmektedir.


​​​UNI 220 Understanding Architecture - Mimarlığı Anlamak
This course is a general introduction to architecture and architectural theory. It aims to provide the students with the general knowledge of culture, the examples of contemporary architecture, and the ability to interpret, question and discuss the examples of contemporary architecture. For this reason, the course consists of two related sections, where theoretical debates and readings on architecture and the city and discussions on buildings, concepts and examples are made.

Bu ders, mimarlık ve mimarlık teorisine genel bir giriş niteliğindedir. Öğrencilere genel kültür bilgisini, çağdaş mimarlık örneklerini ve bu örnekler yorumlama, sorgulama ve tartışma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle ders, mimarlık ve kent hakkında teorik tartışmalar ve okumalar ile binalar, kavramlar ve örnekler üzerine tartışmaların yapıldığı iki bölümden oluşmaktadır.​ ​