Ortak Dersler Programı Hakkında
​​​​​​ORTAK DERSLER PROGRAMI NEDİR?

​İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı, üniversite eğitiminin dünyada giderek yaygınlaşan bir parçası haline gelmiş olan ve genellikle ‘çekirdek’ ya da ‘ortak müfredat’ (core curriculum / common core / common courses) olarak adlandırılan özel müfredat yapılarının İstanbul Şehir Üniversitesi’nin amaçları istikametinde özgün bir içeriğe kavuşturulmuş biçimidir. 

Tercih ettikleri bilgi disiplininde ilerlemeye başlamadan önce öğrencilere, hayatları boyunca kendilerine lazım olacak temel becerileri kazandırmayı ve onların fikri altyapılarını tahkim etmeyi hedefleyen program, günümüz dünyasının ve Türkiyesinin özgün ihtiyaçları ve şartları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Bu genel tanıma bağlı kalarak Ortak Dersler Programı'nın amaçları şu şekilde özetlenebilir:​​
  1. ​Ortaöğretim boyunca kazanılamayan ‘temel eğitim’ altyapısını takviye etmek, öğrencileri toplumun, kültürün, siyasetin, iktisadın ve tabiat bilimlerinin temel kavram ve modelleriyle tanıştırmak;
  2. Bilgi teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte ortaya çıkan ve sınırları sürekli genişleyen bilgi/enformasyon yığını içerisinden “doğru” ve “ihtiyaç duyulan” bilgiye erişimi mümkün kılacak güçlü bir müşahede (gözlem) ve muhakeme (akıl yürütme) becerisi kazandırmak;
  3. Baş döndürücü bir hıza ve karşı konulamaz bir güce sahip bu değişim sürecinde, gelişmelere soğukkanlı, mukayeseli bir perspektiften ve tarihi bir derinlik içerisinden bakmayı mümkün kılan, olayları dinamik bir süreçte değerlendirmeyi sağlayan ve güçlü bir zaman idraki kazandıran insanlık tarihi altyapısını oluşturmak;
  4. İçinde varolduğumuz şehirden yola çıkarak dünya şehirlerini anlamayı, şehirler üzerinden de sosyal, ekonomik, siyasi ve düşünsel dünyalara nüfuz etmeyi sağlayacak güçlü bir mekan idrakine kapı aralamak;
  5. İçinde varolduğumuz ülkeyi zaman (insanlık tarihi içerisindeki yeri) ve mekan (dünya üzerindeki konumu) koordinatlarında anlamlandırmayı mümkün kılacak bir yakın Türkiye tarihi altyapısı kazandırmak;
  6. Büyük ölçüde on dokuzuncu yüzyılda şekillenen bilgi disiplinlerinin sahip olduğu yöntem, yaklaşım ve kavramlarının gerçekliği anlama ve açıklama noktasında giderek yetersiz kaldığı şu tarihi dönemeçte, bilgi şablonlarının tarihsel yönüne duyarlılık kazandıracak, bilindik olanın garipsenmesini sağlayacak ve doğal sayılana karşı bir mesafe koymayı mümkün kılacak, geliştirilmeye müsait bir bilgi/bilim yöntemi ve yaklaşımı sunmak;
  7. “Doğru”nun yanısıra “iyi” ve “güzel”e ilişkin bir farkındalık oluşturmak;
  8. Kısmen bilginin paradigmalaşma sürecinin doğal bir aşaması, kısmen de bilgide derinleşme ve kesinlik/dakiklik arayışının bir sonucu olan disipliner ayrışma ve uzmanlaşma sürecinin gerçekliğin anlaşılmasını ve açıklanmasını gittikçe zorlaştıran, hatta yer yer imkansız kılan bir seviyeye ulaştığı zamanımızda, gerçeklikle kendi yalınlığı/bütünlüğü içerisinde yüzleşmeyi mümkün kılacak disiplinlerötesi bir bakışa fırsat vermek;
  9. Türkçe ve İngilizce dil ve ifade becerilerini geliştirmek.