Kamu Hukuku
​​
Program künyesi:
Pro​gramEğitim DiliZamanıEğitim SüresiEğitim YeriDers SayısıKredi SayısıAKTSMezuniyet Koşulu
Kamu Hukuku Yüksek Lisans (Tezli)TürkçeHafta içi akşam2 YılDragos Kampüs821120Tez
Kamu Hukuku Yüksek Lisans (Tezsiz)TürkçeHafta içi akşam1.5 YılDragos Kampüs103090Proje
Kamu Hukuku DoktoraTürkçe Hafta içi gündüz
 4 Yıl
Dragos Kampüs​  8
 21​
 240
 
​Tez

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Hukuki kurumları ve kavramları; öğrenme,  kavrama, ayırt etme, karşılaştırma, yorumlama ve analiz becerilerini kazandırmak.
2. Hukuk kurallarına ulaşabilme ve ulaşılan hukuk kurallarını somut  uyuşmazlığa  uygulama; hukuki uyuşmazlıkları eleştirel bakış açısıyla değerlendirmede bulunarak çözme becerilerini kazandırmak.
3. Yargı kararlarını bulma ve hukuku, yargı kararları üzerinden değerlendirme becerisini kazandırmak.
4. Hukukun milletlerarası boyutları ve çağdaş görünümleri hakkında bilgi sahibi kılmak.
5. Hukuka farklık bilimsel disiplinlerin bakış açısıyla yaklaşabilme yeterliliğini sağlamak. 
6. Adalet sistemi içerisinde yer bulmayı ve katkıda bulunmayı mümkün kılacak hukukçu kimliğini oluşturmak.
7. Hukuk alanında hayat boyu öğrenmenin ve kendini yenilemenin gerekliliğine ilişkin bilinci oluşturmak. 
8. Mesleki ve yargısal etiğe ilişkin bilgi vermek ve sorumluluk bilincini oluşturmak.
9. Adalet duygusunu oluşturmak.
10. Hukuk alanıyla ilgili yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisini kazanmak.
11. Ortak çalışma yapabilme becerisi kazanmak.
12. Adalet sistemi ve hukuk uygulaması içerisinde sözlü ve yazılı iletişim becerisini kazandırmak.


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

HUK 501                                              

Suç Teorisinin Genel Esasları         

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 503

Kabahatler Hukuku

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 505

Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 507

Kolluk ve İnsan Hakları

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 509

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 511

Osmanlı Anayasa Hukuku

4

3

2

3

4

2

2

2

3

3

0

0

4

HUK 513

Vatandaşlık Hukuku

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 515

İcra ve İflas Suçları

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

3

HUK 517

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri: Osmanlıdan Günümüze

4

3

3

3

4

3

3

2

3

3

0

0

4

HUK 519

Anayasa Yargısı

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 521

Siyasi Partiler ve Demokrasi

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 523

Maden Hukuku

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 525

Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Vergileme

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 527

Orman Hukuku

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 529

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 531

Elektrik Piyasalarının Regülasyonu

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 533

Doğal Hukuk

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 535

Özgürlük Kavramı ve Teorileri  I

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 502

Yaptırım Teorisinin Genel Esasları

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 504

Hayata Karşı Suçlar

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 506

Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetlerine Etkisi

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 508

Elektirik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 510

Hukuk Devleti ve İdarenin Sorumluluğu

4

3

4

4

4

5

4

4

4

3

0

0

4

HUK 512

Azınlık Hukuku

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 514

Bilişim Suçları

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 516

Osmanlı Hukukunda Tüzel Kişiler

4

3

2

3

4

2

2

2

3

3

0

0

4

HUK 518

Vergi Suç ve Cezaları

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 520

Osmanlı Ceza Hukuku

4

3

2

3

4

2

2

2

3

3

0

0

4

HUK 522

Hükümet Sistemleri

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 524

Türk Anayasa Tarihi

3

3

2

3

4

2

2

2

3

3

0

0

4

HUK 526

Ekonomik ve Ticari Suçlar

4

3

4

4

4

5

3

4

4

3

0

0

4

HUK 528

Adalet Kavramı Üzerine Teoriler

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

HUK 530

Uluslararası Hukukun Güncel Konuları

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

2

0

4

HUK 532

Vergi Mükellefinin Hakları

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

0

0

4

HUK 536

Özgürlük Kavramı ve Teorileri II

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

0

0

4

 

İlişki Ağırlığı

139

105

125

120

140

146

118

130

126

114

2

0

139​

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.

PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

HUK 551                    

Rekabet Hukukunun Temel Konuları I                                 

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 553

Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşulları ve Denetimi

3

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 555

Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 557

Yeni TTK’da Anonim Şirketlerde Yönetim ve Yönetim Kurulu

3

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 559

Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar ve Bu Kurulların Aldıkları Kararların Yargısal Denetimi

3

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 561

Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler ve Yargılama Stratejileri

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 563

İş Akitlerinin Türleri ve Sona Ermesi (Fesih ve İnfisah)

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 565

Sendika Hukuku

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

HUK 567

Yargılama Taktik ve Stratejileri

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 569

Uluslararası Ticaret Hukuku

4

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 571

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

HUK 573

Kira Hukuku (Kira Sözleşmesi ve Hasılat Kirası Sözleşmesi)

3

3

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

HUK 552

Rekabet Hukukunun Temel Konuları II                                                              

4

3

4

4

4

5

4

4

4

4

0

0

4

HUK 554

Anonim Ortaklıklarda Eşit İşlem İlkesi

3

3

3

4

4

4

3

4

4

4

0

0

4

HUK 556

Avrupa Birliği Tüketici Hukuku

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

0

0

4

HUK 558

Ulusal ve Uluslararası Tahkim

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

0

0

4

HUK 560

Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

0

0

4

HUK 562

Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşme

3

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 564

Tasarımların Çoklu Korunması

3

3

4

4

4

5

3

4

4

4

0

0

4

HUK 566

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

HUK 568

Şirketlerde Vergi Hukuku açısından Birleşme,Devir,ve Bölünme İşlemleri

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

HUK 570

Uluslararası Yatırım Hukuku

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

0

0

4

HUK 572

Türk Borçlar Kanunu’na ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Satış Sözleşmesi

3

3

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

 

İlişki Ağırlığı

79

76

91

92

92

104

70

86

92

92

0

0

92​

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.

KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

PROGRAM SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

HUK 601

Anayasa Yapımı ve Anayasa Değişiklikleri 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 603

Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 605

19.Yüzyılda Osmanlıda Anayasa Hukuku Alanında Yaşanılan Gelişmeler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 607

Kabahatler Hukuku

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 609

İdari İşlemler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 611

Uluslararası Hukukta Hakemlik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 613

Kurumsal/Şirket Toplumsal Sorumluluğu

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 602

Demokrasi ve Katılımın Derinleştirilmesi Açısından Siyasal Haklar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 604

Özel Hayatın Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 606

İdari Sözleşmeler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 608

19. yy. Osmanlı Ceza Hukuku

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 610

Anayasa Yargısı

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 612

Liberteryenizm, Uyumculuk ve Belirlenimcilik: Bireysel Otonomi ve Sorumluluk

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

 

İlişki Ağırlığı

65

65

65

65

65

65

65

65

65

0

0

65

65

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.

PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

HUK 651

Uluslararası Özel Hukuktaki Güncel Sorunlar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 653

Sermaye Piyasası Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu Kesişiminde Anonim Şirketler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 655

Osmanlı Ticaret Hukuku

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 657

İşe İade Davalarının Hukuki Sonuçları

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 659

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 661

Yargılama Taktikleri

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 663

Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 665

Sermaye şirketlerinde yöneticilerin ve müdürlerin sorumluluk sigortası

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 652

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 654

Sigorta hukukunda poliçe şartlarının denetimi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 656

İş Hukukunda Ücretler Ve Tazminatlar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 658

Alacağın Devri ve Borcun Nakli

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 660

Tahkim  Hukukunun Sorunları

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 662

Türk Borçlar Kanununun getirdiği yenilik ve değişiklikler, özellikle genel işlem koşulları ve denetlenmesi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

HUK 664

Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

5

5

 

İlişki Ağırlığı

75

75

75

75

75

75

75

75

75

0

0

75

75

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.