Amaç ve Faaliyet Alanlarımız
Türkiye'de bir ilk olan Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, uluslararası rekabeti sağlamak amacıyla Türk üretim ve hizmet sektörlerinin altın ve kıymetli metaller konusunda yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun yararına uygulamaya konulmasına katkılar yapmak için araştırma ve uygulama odaklı çalışmalar yürütecektir. Aynı zamanda altın ve kıymetli metaller konusunda eğitim, bilinçlendirme, milli ekonomiye katkı amaçlı atıl yastık altı altının finansal sisteme kazandırılması yönünde araştırma ve uygulamalar yapılması planlanmaktadır.

Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların Üniversitemizdeki ve ülkemizdeki diğer araştırmalarla çakışmayacak şekilde özgün biçimde tasarlanması amaçlanmaktadır. Böylece kaynak ve emek israfı manasına gelecek yaklaşımlardan uzak ve Üniversitemizdeki diğer araştırma birimlerinin çalışmalarına olumlu katkı yaparak, yüksek kalitede araştırma ve çalışmalar yapacak ve verimliliği yüksek etkinlikler planlayacaktır. Yapacağı raporlama ve yayınları, projeleri, veri görselleştirme ve veri bankası kurma çalışmalarını, hizmet içi ve meslek içi eğitim ve tekâmül programlarını, akademik çalıştayları kamuya mal olacak şekilde tasarlayarak, altın ve kıymetli metaller konusunda toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlere hizmet misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Merkezimizin ana faaliyet alanları ise şunlardır:

a) Üniversitenin altın ve kıymetli metaller konusunda verilmekte olan derslere ve yürütülmekte olan araştırmalara katkı sağlayarak geliştirmek.

b) Üniversite bünyesinde altın ve kıymetli metaller alanında farklı bölümlerde mevcut olan araştırma potansiyelini kullanarak disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin başlatılması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

c) Üniversitenin farklı birimleri ile koordineli bir şekilde altın ve kıymetli metaller alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde disiplinlerarası lisansüstü eğitimi başlatmak ve yürütmek.

ç) Altın ve kıymetli metaller alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kısa kurslar, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak üzere iş birliğini geliştirmek.

d) Altın ve kıymetli metaller konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve proje çağrılarını izleyerek, zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenilmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.

e) Altın ve kıymetli metaller alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

f) Konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerden Üniversite personeli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak.

g) İlgili alanlarında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve iş birliğinde bulunmak.

ğ) Piyasa ve Üniversite arasında bilgi değişimine olanak sağlayacak bir zemin hazırlamak.

h) Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek altın ve kıymetli metaller alanında girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

ı) Araştırma projelerinin sonuçlanmasını takiben fikri mülkiyet haklarının değerlendirilerek patent ve lisans başvurularını teşvik etmek.

i) Üniversite içinden ve dışından girişimcilere altın ve kıymetli metaller konularında geliştirdikleri iş fikirlerini değerlendirmek ve bu işi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturarak liderlik etmek, projelerin ve elde edilen patentlerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.

j) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

k) Altın ve kıymetli metaller alanında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.

​​​​