Hakkımızda
​​Türkiye’de bir ilk olan İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kadim siyaset mirasımızın yeniden keşfi ve günümüz dünyasında anlamlı bir şekilde üretilmesini amaçlamakta ve bu alandaki çalışmalara yeni bir bakış açısı ve soluk getirme iddiasındadır. Merkez, disiplinler arası alan olarak İslam siyaset düşüncesi alanını sınırları belirli bir şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda nitelikli ve hacimli bilgi üretimiyle koşut olarak alanla ilgili uzmanlar ve çalışanlar için eğitimler, dersler, seminerler düzenleyerek etkileşimli bir araştırma ve öğrenme ortamı oluşturmak öncelikler arasındadır. Alanda uzmanlaşmış akademisyenlerin teşkil edeceği danışma ve yönetim kurulları vasıtasıyla alanın canlı gündemini Merkez bünyesinde taşıyacak dinamik bir organizasyon modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, "İslam Siyaset Düşüncesi" alanını tarihsel ve güncel boyutlarıyla ve mukayeseli incelemeler bakımından araştırma konusu edinecektir. 

Klasik dönem İslam siyaset düşüncesi külliyatı, siyasetin gerekliliği ve imkânı, insanın erdemli bir hayat sürmesi için gereken hususlar, hak ve vazifeler bakımından yöneten-yönetilen ilişkilerinin keyfiyeti, yöneticilerin vasıfları ve erdemli bir yönetimin imkânı, erdemsiz yönetimler ve bunlarla ilişkiler, farklı ulus ve dinler arası ilişkiler, iktidara gelme yöntemleri ve iktidarın el değiştirmesi, itaat ve muhalefetin imkânı, siyaset-ilim/hukuk ilişkileri, farklı din mensuplarının idaresi, iktisadi düzenlemelerde devletin rolü ve sınırları gibi siyasete müteallik temel soruları ve bunlara verilen cevapları kuşatır. Tüm bu sorular ve daha fazlası bu külliyat içerisinde, farklı ağırlıklarda da olsa tartışılır. İlgili eserler İslam siyaset düşüncesi geleneğinin farklılıkları içerisinde barındıran zengin bir birikime sahip olduğunu ortaya koyar. Bu birikimin keşfi, nitelikli neşirler vasıtasıyla günümüz diline aktarılması Merkez'in önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Ağırlıklı olarak İslam siyaset düşüncesinin modern dönemde karşılaştığı temel kavramsal meseleler ve bu kavramsal tartışmalardan beslenen İslami hareketler, İslam siyaset düşüncesi alanının güncel boyutunu teşkil eder. Bu çerçevede modern dönemde İslam ve siyaset ilişkisine dair demokrasi, İslam devleti ve sekülerizm kavramları etrafında yürütülen fikri tartışmalar ve yaşanan siyasal gelişmeler; modern uluslararası ilişkiler sahasının İslam fıkhının "siyer" geleneğinin önüne koymuş olduğu temel meseleler, İslamcılık hareketinin bir düşünce çizgisi olarak muhtevası ve siyasal hareket olarak etkisi ve mirası bu boyutun somut meseleleri arasında yer alır.

İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ayrıca siyaset biliminde dünya çapında giderek önem kazanan bir alt çalışma sahası olan "karşılaştırmalı siyaset düşüncesi"ne ülkemizden yapılabilecek katkıları da artırmayı hedeflemektedir. "Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi", yakın dönemlere kadar Avrupa merkezli bir çalışma sahası olarak yapılanmış olan siyaset düşüncesini Batı dışı medeniyetlerin bu alandaki klasik ve güncel birikimleriyle etkileşime sokarak çok-kültürlü bir çalışma sahası haline getirmeye dönük bir girişim olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede Hint, Çin, Batı ve İslam siyaset düşünce gelenekleri muhtelif temalar ekseninde mukayeseli yöntemlerle okunup yorumlanmakta, her bir geleneğin ayrışan ya da özgün tarafları belirginleşirken, ortak ya da örtüşen noktalar da tespit edilebilmektedir. Siyaset bilimi alanının uluslararası düzeyde saygın dernek ve kuruluşlarında bir alt alan olan karşılaştırmalı siyaset düşüncesi sahasına ülkemizden yapılan katkılar yeterli seviyeye ulaşabilmiş değildir. Türk, Osmanlı ve İslam siyaset klasiklerinin böyle karşılaştırmalı bir araştırma programı içerisinde incelenmesi son derece verimli olabileceği ve üst düzey ilmi kazanımlar sağlayabileceği halde bu literatürler birbirinden kopuk ilgi ve araştırma konuları gibi görülerek Türkiye’de ve yurt dışında potansiyelinin altında çıktılar üretmektedirler. İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma ​Merkezi bu alandaki çalışmaların sayı ve nitelikçe artırılmasına hizmet edecek bir araştırma odağı olarak yapılandırılacaktır.

Temelde bu üç sahada yapılacak çalışmalar İslami İlimler, Siyaset Bilimi, Tarih, Felsefe, Hukuk ve Sosyoloji gibi fakülte ve bölümler için yeni araştırmalara kapı açacak kapsamdadır. İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışmalar aynı zamanda Üniversitemizdeki Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi'ndeki araştırmacılarla işbirlikleri içinde yapılarak, yürütülecek çalışmaların etkisinin artırılması da mümkün olabilecektir. Üretilecek veri setleri aynı zamanda çeşitli araştırmacıların hizmetine sunularak tez, araştırma, makale ve kitap olarak değerlendirilebilecektir. 

​​​​