Hakkımızda
İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAM) 2011’de Üniversite Araştırma Stratejisi çerçevesinde kurulmuştur. Toplumsal, ekonomik ve kültürel oluşumları şehir ortamında yaygın ve derinlemesine inceleyerek toplumsal yaşamın keşfedilmemiş örüntülerini ortaya çıkarmayı; bu yolla yerleşim sistemleri, şehir tarihi, sosyolojisi, yönetimi ve ekolojisi alanlarına görgülü ve kuramsal katkı yapmayı, Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmayı amaçlar.
​​ŞAM, kapsamlı akademik şehir araştırmalarının yanı sıra, ülkemizde yapılan uygulama amaçlı şehir ve bölge planlama çalışmaları yürütmektedir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinde uzmanlaşan ŞAM, özellikle İstanbul’un toplumsal, ekonomik, tarihi, mekânsal gelişimi ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç, mekânsal ilişkiler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

​ŞAM, büyük ölçekli mikro veri tabanlarını (Genel Nüfus Sayımları, İstanbul Ticaret Odası kayıtları, Türkiye Aile Yapısı Araştırması gibi) daha önce kullanılmamış katmanlaştırma ve örüntü tanıma yöntemlerini merkeze alan yaklaşımlarla inceleyerek Türkiye’de başka örneği olmayan bir araştırma programı başlatmıştır. Bu araştırma programının ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, araştırma bulgularını özgün ve yaratıcı görselleştirme yöntemleri (kalitatif değişkenleri Coğrafi Bilgi Sistemleri ile işlemek, Gephi programı yardımıyla karmaşık ağlı sistem görselleştirmesi gibi) ile sunabilmesidir. Bu anlamda ‘şehir araştırmaları’nın disiplinler arası yapısı merkezin kadrosu, kavramsal yaklaşımları ve yöntemleriyle desteklenmektedir.

ŞAM özgün araştırma yaklaşımı ile akademik paydaşların yanı sıra, büyükşehir belediyeleri, vakıflar ve özel sektör ile ortak projeler yürütmüş, geçmiş ve güncel projeleriyle “araştırma ve uygulama” arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

M​​erkezin Güçlü Yanları​​​

 • Kentlerle İlgili Büyük Veri ile çalışabilmesi
 • Tarihsel Veri Analizi Yapabilmesi
 • Niteliksel ve Niceliksel Yöntemleri Eklektik Kullanabilmesi
 • Veri Görselleştirme ve Dijital Beşeri Bilimler Çerçevesinde Çalışmalar Yapabilmesi
 • Saha Çalışmaları

Şehir Araştırmaları Merkezi Yaklaşım ve Yöntem Yenilikleri Yanında Üç Ana Alana Odaklanır

​Şehir Tarihi ve Kültürel Miras (Osmanlı Şehirleri ve İstanbul)​
 • Kültürel miras çalışmaları
 • Kentlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve donuşumü
 • Şehirlerin ekonomik ve sosyal açıdan incelenmesi ve tasviri
 • Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin dijital beşeri bilim araçları ile görselleştirilmesi

Sosyal ve Mekânsal Değişim ve Süreklilik
 • Türkiye kentleri ana merkezli olarak karşılaştırmalı şehir coğrafyaları
 • Küreselleşme ve küresel şehirlerin yerel anlatıları
 • Karşılaştırmalı şehir araştırmaları ve küresel şehir etnografyası

Demografik Geçişler ve Göç Araştırmaları
 • Uluslararası (Mülteciler) ve iç göç modelleri
 • Sosyal entegrasyon ve ayrışma