Hakkımızda
Şehir Araştırmaları Merkezi, toplumsal, ekonomik ve kültürel oluşumları çeşitli kentsel ölçekler ortamında yaygın ve derinlemesine inceleyerek toplumsal yaşamın keşfedilmemiş örüntülerini ortaya çıkarmayı ve bu yolla şehir tarihi, şehir sosyolojisi, şehir yönetimi ve şehir ekolojisi alanlarına ampirik ve kuramsal katkı yapmayı amaçlar.

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi, yürüttüğü kapsamlı şehir çalışmaları ve akademik şehir tarihi araştırmalarının yanı sıra yerel yönetimlerdeki şehir planlama faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinde uzmanlaşan Şehir Araştırmaları Merkezi özellikle İstanbul'un toplumsal, ekonomik, tarihî ve mekânsal dönüşümüne odaklanmakta, ayrıca demografi, Osmanlı şehirleri, şehir coğrafyası, kültürel miras, kentsel dönüşüm, göç ve mekânsal ilişkiler gibi konular hakkında araştırmalara devam etmektedir.

Şehir Araştırmaları Merkezi, büyük ölçekli veritabanları (Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtları, Türkiye İstatistik Kurumu nüfus, demografi, sosyo-ekonomik verileri, İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtları vb.) ile yeni geliştirilen tasnif, katmanlaştırma, örüntü tanıma yöntemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) arasında ilişki kurarak Türkiye’de ender olan bir araştırma süreci yürütmektedir. Bu anlamda şehir araştırmalarının disiplinlerarası yapısı; merkezin kadrosu, İstanbul ve Türkiye şehirlerine ait yazılı ve görsel arşivi, kavramsal yaklaşımları ve yöntemleriyle desteklenmektedir. 

Şehir Araştırmaları Merkezi özgün araştırma yaklaşımı ile akademik paydaşların yanı sıra, TÜBİTAK, İSTKA, AB, belediyeler/yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör ile ortak projeler yürütmekte; sonuçlandırdığı ve hâlihazırdaki projeleri ile “araştırma” ve “uygulama” arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Şehir Araştırmaları Merkezi üç ana temaya odaklanır:
Şehir Tarihi (Osmanlı Şehirleri ve İstanbul)
  • ​​Şehir kültürel mirası çalışmaları
  • Şehirlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümü
  • Şehirlerin ekonomik ve sosyal açıdan incelenmesi ve tasviri
  • Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin görselleştirilmesi
Sosyal ve Mekânsal Değişim ve Süreklilik
  • ​​Türkiye şehirleri anamerkezli olarak karşılaştırmalı şehir coğrafyaları
  • Küreselleşme ve küresel şehirlerin yerel anlatıları
  • Karşılaştırmalı şehir araştırmaları ve küresel şehir etnografyası
​Demografik Geçişler ve Göç Araştırmaları
  • ​​Uluslararası (Mülteciler) ve iç göç modelleri
  • Sosyal entegrasyon ve ayrışma

​​​​​