7143 Sayılı Öğrenci Affı Hakkında
28.05.2018
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerin dikkatine!
​​​​​18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde dilekçe örneğini doldurarak Üniversitemiz Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslar için buraya tıklayınız.​

"GEÇİCİ MADDE 78 - Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.
​Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.
Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…"

Önlisans/Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler:
2) Nüfus cüzdan fotokopisi
3) Lise diploması
4) 2 adet fotoğraf
5) ÖSYM yerleştirme belgesi
6) ÖSYM ayrıntılı puan dökümü
7) Terör suçundan ceza almadığına dair savcılık belgesi
8) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
9) Önlisans diploması (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden lise diplomasına ek olarak önlisans diplomasının aslı kayıt sırasında mutlaka ibraz edilmelidir)
Lisansüstü Programlara Başvuru için Gerekli Belgeler:
1) Başvuru formu (Form için tıklayınız)​
2) Nüfus cüzdan fotokopisi
3) Lisans diploması / geçici mezuniyet belgesinin aslı 
4) Lisans transkripti 
5) 2 adet fotoğraf 
6) Terör suçundan ceza almadığına dair savcılık belgesi
7) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi


SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Öğrenci affından hangi tarih itibarıyla ve nasıl yararlanabilirim?
18.05.2018 tarihinden önce herhangi bir şekilde (terör suçundan ceza almamış) yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ya da kendi isteğiyle kayıt sildiren ve bir program kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde dilekçe örneğini doldurup gerekli evrakları Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
2) Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
  • ​​Başvuru formu​​​
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Lise diploması
  • 2 adet fotoğraf
  • ÖSYM yerleştirme belgesi
  • ÖSYM ayrıntılı puan dökümü
  • Terör suçundan ceza almadığına dair savcılık belgesi
  • Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
  • Önlisans diploması (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden lise diplomasına ek olarak önlisans diplomasının aslı kayıt sırasında mutlaka ibraz edilmelidir)
3) Özel nedenler ya da sağlık sorunlarım nedeniyle kayıt tarihini kaçırdım, ne yapabilirim?
Mücbir sebeple başvuramayanların; mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeleri Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Disiplin suçundan ilişiğim kesildi, aftan yararlanabilir miyim?
Terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilirler.
5) Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?
Öncelikle ilişkinizin kesildiği üniversiteye 7143 Sayılı Öğrenci Affı kapsamında yeniden kayıt yaptırmalı, gerekli evraklara ek olarak işinizin veya ikametinizin başka bir ilde bulunduğunu belgelemeli ve ilgili yılda ÖSYM’den alınan ve başvuru yapılmak istenen programın puan türündeki puanın, üniversitemizde geçiş yapmak istenilen bölümün o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
6) İstanbul Şehir Üniversitesinden farklı bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?
Öncelikle üniversitemize af kanunu kapsamında kayıt yaptırmalı daha sonra geçiş yapmak istediğiniz üniversiteye başvuruda bulunmalısınız.
7) Üniversiteden ilişiğim kesilmeden önce aldığım dersler sayılacak mı?
Öğrencilerin ilişikleri kesilinceye kadar aldıkları derslerin ne kadarı ya da hangilerinin sayılacağı, kayıt yaptıracakları müdürlük/fakülte kararı ile belirlenecektir.
8) Üniversiteden ilişiğim kesilmeden önce çift anadal programına kayıtlıydım, İstanbul Şehir Üniversitesinde aynı programa devam edebilir miyim?
Yayınlanan usul ve esaslara göre, ilişiğiniz kesilmeden önceki çift anadal programına kayıt yaptıramazsınız.
​9) İngilizce Hazırlık Programında iki yıl üst üste başarısız olduğum için ilişiğim kesildi, aftan yararlanarak tekrar İngilizce Hazırlık okuyabilir miyim? 
İlgili kanun kapsamında İngilizce Hazırlık Programı için azami süreniz sıfırlanacak olup tekrar İngilizce Hazırlık Programı okuma hakkınız olacaktır.
10) ÖSYM bursu dışındaki destek bursum ve indirimlerim devam edecek mi, devam edecekse süresi ne kadar olacak?
ÖSYM bursu dışındaki destek bursunuz ve diğer indirimleriniz geçerli değildir.
11) İstanbul Şehir Üniversitesine kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra askerlik durumum ne olacak?
Aftan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilik durumları, ilgili askerlik şubelerine Üniversitemiz tarafından bildirilecektir.
12) Şu anda askerim, af kanunundan yararlanabilir miyim? 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde (terhis belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla) Üniversitemize başvuru yapabileceklerdir.
13) Askerlik tecilim bulunmamaktadır, af kanunu kapsamında İstanbul Şehir Üniversitesine kayıt yaptırdığımda askerlik durumum ne olacak?
Kanun, mevcut durumda asker kaçağı olanlar hakkında bir açıklama yapmıyor. Aftan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilik durumları ilgili askerlik şubelerine Üniversitemiz tarafından bildirilecektir.