İngilizce Hazırlık Programı
ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı (ŞEHİR English Preparatory Program - SEPP), öğrencilere akademik çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamak amacıyla, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilme, kişisel yeteneklerini değerlendirme, eleştirel düşünme, zaman yönetimi, etkin dinleme ve çalışma becerilerini geliştirmek de SEPP’in hedefleri arasında yer alıyor.

SEPP’te modüler sistem uygulanıyor. Program yedişer haftalık beş modülden oluşuyor: Başlangıç (el-ementary), alt-orta (pre-intermediate), orta (intermediate), üst-orta (upper-intermediate) ve fakülte hazırlık (pre-faculty). Başlangıç ve alt-orta düzeylerde genel İngilizce, sonraki düzeylerde tema bazlı akademik İngilizce öğretiliyor. Programda ölçme-değerlendirme sistemi de eğitim sistemiyle eş güdümlü olarak “süreç” temelli bir yaklaşımla planlandı. Buna göre öğrenciler, derslere etkin katılımlarıyla, kütüphanedeki elektronik kaynaklar ve interneti etkin kullanarak hazırladıkları ödevlerle, yaptıkları sözlü sunumla, küçük okuma ve kelime bilgisi sınavları ile değerlendiriliyorlar.​

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı


ŞEHİR’li öğrenciler üniversiteye kayıt olduktan sonra İngilizce Hazırlık Programı’nda hangi düzeye devam edeceklerini belirlemek amacıyla bir yerleştirme sınavına tabi tutuluyorlar. Öğrencilerin, İngilizce dil bilgisi, sözcük bilgisi, okuma ve dinleme konularında test edildiği bu sınavın toplam süresi 50 dakikadır.

ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı’nda Düzeyler

​Başlangıç Düzeyi (Elementary)
İngilizce bilgileri olmayan ya da az olan öğrenciler ilk düzeye yerleştiriliyorlar. Bu düzeyde amaç, öğrencilerin İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımlarının yanı sıra okuduklarını ve dinlediklerini anlamaya yönelik beceriler kazanmalarıdır. Ayrıca yine bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılıyor. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerden video projeler hazırlamaları isteniyor. Başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için öğrencilerin, küçük kelime ve okuma sınavlarında başarılı olmaları, dizüstü bilgisayarlarının kameralarını kullanarak konuşmalarını kaydetmeleri, ödevlerini yapmaları ve derslere etkin olarak katılmaları gerekiyor. Öğrenciler modülün sonunda düzey hedeflerinin tümünün ölçüldüğü bir modül tamamlama sınavına tabi tutuluyor. Bütün bu ölçmelerin ağırlıklı değerlendirmesiyle başarıları harf notu olarak saptanıyor. Bu sınavların sonunda A, B ya da C almaları halinde bir üst düzeye devam edebiliyorlar.

Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate)
Bu düzeyde öğrencilerin iletişime yönelik dil kullanımları, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri daha da gelişiyor. Bu düzeyi başarıyla tamamlayabilmeleri için öğrencilerin düşüncelerini bir paragrafta organize edip yazabilmeleri, küçük kelime ve okuma sınavlarında başarılı olmaları, teknolojiden yararlanarak sunum yapabilmeleri gerekiyor. Öğrenciler, farklı süreç değerlendirmelerinin yanı sıra, modül sonunda modül tamamlama sınavına da tabi tutuluyorlar.

Orta Düzey (Intermediate)
Öğrenciler bu düzeyde, akademik İngilizceyi öğrenmeye başlıyorlar. Orta düzey, akademik yaşamda sıkça karşılaşılan dinleme ve not tutma, makale yazma, akademik bir metni okuyup anlama ve ikna etmek üzere sunum yapma yeteneklerini kazandırmayı, okuma becerileri ve kelime dağarcıklarını da yapılan küçük sınavlarla geliştirmeyi hedefliyor. Bu düzeyde öğrencilerin internet ve kütüphane kaynaklarını etkin biçimde kullanmaları, akademik makalelere erişmeleri ve okumaları, sunumlar ve araştırmalar yapabilmelerini mümkün kılan bir eğitim sunuluyor. Öğrenciler, farklı süreç değerlendirmelerinin yanı sıra, orta düzey sonunda modül tamamlama sınavına tabi tutuluyorlar.

Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)
Üst-orta düzey, İngilizce okuma, dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Öğrencilerin akademik yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin sunulduğu bu düzeyde, dersler tema bazlı işleniyor. Haftalık olarak iki tema çerçevesinde okumalar yapılıyor, dinleme ve not tutma etkinlikleri gerçekleştiriliyor, dil bilgisi konuları bu temalar çerçevesinde sunuluyor ve öğrencilerden 350 sözcükten oluşan makaleler yazmaları bekleniyor. Yine bu düzeyde, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmeleri önem kazanıyor. Diğer düzeylerde aşamalı olarak ele alınan bu beceri, üst-orta düzeye gelindiğinde okunan ve dinlenen metinlerin içeriğiyle daha etkin hale geliyor. Öğrencilerin bu düzeyde alıntı yaparak belli bir fikri savundukları akademik yazıların yanı sıra, sebep-sonuç ve karşılaştırma türünde de makale yazmaları gerekiyor. Bu düzeyde değerlendirme, öğrencilerin kütüphane ve elektronik kaynakları kullanarak ve referans göstererek yazacakları makaleler, küçük okuma ve kelime sınavları, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavının ağırlıklı not ortalamasıyla harf notu olarak saptanıyor.

Fakülte Hazırlık Düzeyi (Pre-Faculty)
Bu düzeyin işlevi öğrencilere akademik yaşamda gerekli olacak araştırma yapma, fakülte sınavlarındaki sorulara yanıt verme, dersleri dinleyip not tutabilme, akademik proje hazırlama gibi yetkinlikleri kazandırmak. Bunun yanı sıra bu düzeyde öğrencileri İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı olan STEP’e aşina kılacak çalışmalar da yapılıyor. Öğrenciler, fakülte hazırlık düzeyini başarıyla tamamladıklarında STEP’e girebiliyorlar.
Fakülte hazırlık düzeyi (PFAC) SEPP’ten Fakülte programlarına geçiş niteliğindedir. Bu düzey sadece dil becerileri ve yeterliliğine odaklanmaz, bu beceri ve yeterlilikleri öğrencilerin üniversitedeki akademik ihtiyaçlarıyla birleştirir. Fakülte hazırlık düzeyinde öğrenciler okuma, tartışma, uzun akademik metinleri dinleme ve not alma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizden belli bir konu seçmeleri, seçtikleri konuyu değerlendirmeleri ve akademik makale yazmak için kaynak kullanımı gibi konularda kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Fakülte hazırlık düzeyi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde başlayacağınız akademik yolculuğun en önemli aşamasıdır.
ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) STEP’tir (Sehir Test of English Proficiency). Bu sınavdan en az 60 alan öğrenciler hazırlık programından muaf olur.
Hazırlık Programı’na devam eden öğrencilerin ise bu programı başarıyla bitirmeleri için son düzey olan Pre-Faculty (Fakülte öncesi)’ni başarıyla tamamlayıp STEP’ten en az 60 almaları gerekmektedir. STEP’e girmek için öğrencilerin Pre-Faculty seviyesini en az C harf notu ile bitirmiş olmaları ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları ön koşuldur.
STEP, sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere Güz Yarıyılı başlamadan, Güz Yarıyılı sonunda, Bahar Yarıyılı sonunda ve Yaz  Yarıyılı sonunda olmak üzere yılda dört kez verilir. Bu sınav ‘Okuma’, ‘Dinleme’, ‘Yazma’ ve ‘Konuşma’ bölümlerinden oluşur ve ‘Yazılı’ ve ‘Sözlü’ olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. ‘Okuma’, ‘Dinleme’ ve ‘Yazma’ bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık iki buçuk saat sürer. Yazılı sınavın ertesi günü ‘Konuşma’ sınavı verilir. ‘Konuşma’ sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. STEP’le ilgili ayrıntılı bilgiye http://sepp.sehir.edu.tr/step/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Ders Saatleri

Başlangıç, alt-orta ve orta düzeylerde ders saati haftada 24, üst-orta ve fakülte hazırlık düzeylerinde ise 19 saattir. Derslerin yanı sıra, her öğrenci haftada en az 15 dakika sınıf öğretmenlerinden biriyle birebir ders yapıyor. Bu zaman diliminde, öğrenciler ders içinde anlamadıkları, sormaya fırsat bulamadıkları soruları sorup, yazdıkları bir paragraf ya da makaleyle ilgili geri bildirim alabiliyorlar. Öğrenciler, İngilizce dil gelişimleri, sınıf içi katılımları, süreç değerlendirme puanları gibi konularda da bu zaman diliminde öğretmenleri tarafından bilgilendiriliyorlar.
Dersler sabah 9’da başlıyor. Haftanın bir günü öğleden sonra ise öğrencilerin üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılabilmeleri için ayrıldı. Bu amaçla her hafta bir öğleden sonra İngilizce Hazırlık Programı’nda ders yapılmaz.

Devam Zorunluluğu / Derslere Katılım ve Doktor Raporu

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin derslerin en az yüzde 90’ına katılmaları gerekiyor. Sağlık raporu olan öğrenciler için devamsızlık sınırı, toplam ders saatlerinin %10’u şeklindedir. Doktor raporlarının ders devamsızlığına etkisi bulunmuyor. Sınavlara hastalığı nedeniyle gelemeyen ve bunu doktor raporuyla belgeleyen öğrencilere sınav hakkı veriliyor. Bunun yanı sıra öğrencilerden derslerdeki etkinliklere katılmaları, verilen ödev ve projeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri, derslerde İngilizce konuşmaları bekleniyor.

Akademik Destek

İngilizce Hazırlık Programı’ndaki bütün öğrencilerin bölümlerinde bir akademik danışmanları oluyor. Danışmanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayarak öğrencilerin akademik gelişimlerini izliyor. Öğrencilere ŞEHİR’e geldiklerinde ilk olarak akademik danışmanlarıyla tanışmaları ve zaman zaman İngilizce dil gelişimleriyle ilgili kendilerini bilgilendirmeleri öneriliyor.

Ödev ve Projeler

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden derste katılacakları etkinliklerin yanı sıra ödevler yapmaları ve projeler hazırlamaları bekleniyor. Öğrencilerin bu ödev ve projelerin de dersin parçası olduğunu unutmamaları gerekiyor. Bazı durumlarda dersin akışı öğrencilerin bu ödevleri yapmış olmalarına bağlı olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerden, verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmaları bekleniyor.

Akademik Etik

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden ödev ve projelerinde başkalarının ürettiği bilgi ve fikirleri kaynak göstermeden kullanmamaya özen göstermeleri bekleniyor. Akademik etik kurallarına uyulmadığının saptanması halinde not kaybetmekten, aynı düzeyi tekrarlamaya kadar farklı yaptırımlar uygulanabiliyor.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Her düzeyde, ölçme ve değerlendirme sistemi küçük farklılıklara rağmen benzerlik gösteriyor. Öğrencilere, yedi haftalık bir modülde bir ara sınav, bir modül tamamlama sınavı, alternatif değerlendirme adı verilen sözlü sunum ve grup tartışması, yazma projesi gibi ölçme-değerlendirme birimlerinden not veriliyor. Her modülün başında öğretim elemanı öğrencilere ders içerikleri ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Değerlendirme için kullanılan ölçme kriterleri Moodle’a yükleniyor. Modül sonlarında yapılan modül sonu değerlendirme sınavından yeterli notu alabilen öğrenciler bir sonraki kura devam edebiliyorlar.

Moodle / MyŞehir

İngilizce Hazırlık Programında MyŞehir Intranet portalına ek olarak, bir öğrenme destek sistemi olarak  Moodle yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öğretmenler, öğrencilerin ödevlerini Moodle’a yüklüyorlar. Ödev ve projeleri değerlendirmede kullanılacak ölçme kriterleri Moodle’da belirtiliyor. Öğrencilerin de bazı ödevleri Moodle’a yükleyerek öğretmenlerine ulaştırmaları bekleniyor. Bunun yanı sıra, Diller Okulu yönetimi de öğrencilerle iletişim platformu olarak Moodle’ı kullanıyor. Örneğin, sınava girilecek derslikler ve sınav notları Moodle aracılığıyla öğrencilere bildiriliyor. Bu nedenle, öğrencilerin ŞEHİR e-posta adreslerini kullanmaları ve Moodle’ı günde en az bir kez kontrol etmeleri gerekiyor.​​

​​​​​